Pre­ko­mjer­no ko­ri­šte­nje zdravstvenih pos­tu­pa­ka

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Go­to­vo 70% his­te­rek­to­mi­ja u SADu, če­t­vr­ti­na za­mje­na ko­lje­na u Špa­njol­skoj i više od po­la an­ti­bi­oti­ka pro­pi­sa­nih u Ki­ni je ne­pri­mje­re­no i ne­po­treb­no, te pred­stav­lja pre­ko­mjer­no ko­ri­šte­nje zdrav­s­tve­nog sus­ta­va, obja­vi­li su struč­nja­ci. Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja pro­cje­nju­je ka­ko se go­diš­nje iz­ve­de 6,2 mi­li­ju­na ne­po­treb­nih car­skih re­zo­va, od ko­jih je 50% u Bra­zi­lu i Ki­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.