CONTINENTAL OD GUMA ZARADIO VIŠE NE­GO 2015.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pd

Njemački pro­izvo­đač guma i auto-di­je­lo­va Continental iz­vi­jes­tio je u po­ne­dje­ljak o bla­gom ras­tu pri­ho­da u proš­loj go­di­ni za­hva­lju­ju­ći kon­ti­nu­ira­no do­broj pro­da­ji zim­skih guma u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju. Pri­ho­di su im la­ni po­ve­ća­ni tri pos­to, na 40,5 mi­li­jar­di eura. Ti­me je os­tva­re­na ope­ra­tiv­na mar­ža od oko 10,7 pos­to, obja­vio je Continental u pre­li­mi­nar­nom iz­vješ­ću za 2016. “Nas­ta­vi­li smo rast i u 2016. go­di­ni. U odje­lu guma pro­da­li smo re­kord­nih 150 mi­li­ju­na guma, a od­lič­no su iš­le zim­ske gu­me”, iz­ja­vio je u pri­op­će­nju iz­vr­š­ni di­rek­tor El­mar De­gen­hart. Za ovu go­di­nu pre­dvi­đa­ju po­ve­ća­nje pri­ho­da za više od šest pos­to, iz­nad ra­zi­ne od 43 mi­li­jar­de eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.