Za­sad 32 nuk­le­ar­ke Od so­la­ra 2015. 43 GW

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bez ob­zi­ra na za­is­ta im­pre­siv­ne na­po­re i ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re, oni će do 2020. s 15 pos­to udje­la još uvi­jek bi­ti tek kap u mo­ru ener­get­ske po­troš­nje, u ko­joj s 580 mi­li­ju­na to­na do­mi­ni­ra - ug­ljen. Čes­te su i vi­jes­ti o uru­ša­va­nji­ma ug­lje­no­ko­pa i ve­li­kim tra­ge­di­ja­ma ru­da­ra, što go­vo­ri da su i rud­ni­ci u lo­šem sta­nju. Ina­če, u Ki­ni da­nas dje­lu­ju 32 nuk­le­ar­ke, pre­ma Svjet­skoj nuk­le­ar­noj aso­ci­ja­ci­ji, a u pla­nu je grad­nja njih još 20. Što se ti­če so­lar­ne ener­gi­je, u 2015. su one na ki­ne­skom tlu ge­ne­ri­ra­le, pre­ma NEA-i, 43 gi­ga­va­ta ener­gi­je. Te go­di­ne os­tva­re­no je 17,8 GW, što je više ne­go u os­tat­ku ci­je­log svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.