Ta­ma­ra Per­ko bu­du­ća še­fi­ca Upra­ve HBOR-a

Ime­no­va­nja Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdravko Ma­rić Vla­di pred­lo­žio ban­ka­ri­cu s od­lič­nom ka­ri­je­rom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za pred­sjed­ni­cu Upra­ve Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdravko Ma­rić pred­lo­ži­lo je Ta­ma­ru Per­ko. Prijedlog za nje­zi­no ime­no­va­nje mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ma­rić iz­nio je na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci Vla­de, a za­nim­lji­vo je da se ne­ke čla­no­ve Vla­de o tom pri­jed­lo­gu ni­je ni pi­ta­lo. No, ka­ko nam objaš­nja­va je­dan član Vla­de, bez ob­zi­ra na to što Ta­ma­ra Per­ko ni­je zvuč­no ime, za še­fi­cu HBOR-a ni­je doš­la za­to što je “ne­či­ja”, ka­ko se već na­ga­đa. Mi­nis­tar Ma­rić nam je re­kao da ju je pred­lo­žio jer je ri­ječ o sjaj­noj ban­ka­ri­ci s od­lič­nom ka­ri­je­rom i pre­ma sve­mu od­go­va­ra pro­fi­lu ko­ji je po­tre­ban za čel­nu po­zi­ci­ju u HBORu. Na­kon pri­jed­lo­ga Vla­de, slje­de­ći bi je tje­dan na toj po­zi­ci­ji tre­bao po­t­vr­di­ti Nad­zor­ni od­bor. No, kao što je Vla­da naj­a­vi­la, sa­daš­nja ime­no­va­nja iona­ko su pri­vre­me­na, dok se ne ak­ti­vi­ra ured­ba pre­ma ko­joj će se za šest mje­se­ci ras­pa­si­va­ti na­tje­ča­ji za čel­ne po­zi­ci­je u dr­žav­nim tvrt­ka­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma. Ta­ma­ra Per­ko za­pos­le­ni­ca je Za­gre­bač­ke ban­ke od 2001., ra­di­la je na pos­lo­vi­ma inves­ti­cij­skog i kor­po­ra­tiv­nog ban­kar­stva. Od 2012. go­di­ne vo­di odjel spe­ci­ja­li­zi­ra­nog fi­nan­ci­ra­nja, pri­je sve­ga za pro­jek­te ve­za­ne uz ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, ener­get­sku učin­ko­vi­tost i za­šti­tu oko­li­ša.

PD

Ta­ma­ra Per­ko za­pos­le­ni­ca je Za­gre­bač­ke ban­ke od 2001.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.