VRI­JE­DAN 15,5 MIL. KU­NA

UGO­VOR S JANAFOM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

uro Đa­ko­vić Gru­pa, u kon­zor­ci­ju s tvrt­kom Mon­t­mon­ta­ža-opre­ma, pot­pi­sa­la je u uto­rak s Ja­dran­skim naf­to­vo­dom (Ja­naf) ugo­vor vri­je­dan 15,5 mi­li­ju­na ku­na, obja­vi­li su iz te tvrt­ke. Đu­ro Đa­ko­vić Gru­pa, kao glav­ni iz­vo­đač u kon­zor­ci­ju s tvrt­kom Mon­t­mon­ta­ža-opre­ma, pot­pi­sa­li su s Janafom, kao na­ru­či­te­ljem, ugo­vor o iz­grad­nji sprem­ni­ka A-1607 za naf­t­ne de­ri­va­te na Ter­mi­na­lu Omi­šalj, iz­vi­jes­ti­la je sla­von­sko­brod­ska tvrtka pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze. Pred­met ugo­vo­ra je mon­ta­ža sprem­ni­ka s AKZ-om, va­tro­za­šti­tom te is­po­ru­ka i ugrad­nja mem­bra­ne sprem­ni­ka A-1607. Ukup­na vri­jed­nost ugo­vo­ra je 15,5 mi­li­ju­na ku­na, na­vo­di se u obja­vi Đu­ro Đa­ko­vić Gru­pe. Đ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.