Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja s 26% više tu­ris­ta

Ino­zem­ni gos­ti os­tva­ri­li su 88.136 no­će­nja, do­ma­ći 43.505

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja je ti­je­kom 2016. os­tva­ri­la rast bro­ja tu­ris­ta za 26 pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je te rast bro­ja tu­ris­tič­kih no­će­nja, za 36 pos­to, iz­vi­jes­ti­li su iz Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je. Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja je ti­je­kom 2016. za­bi­lje­ži­la 131.641 tu­ris­tič­ko no­će­nje ili 36 pos­to više ne­go u 2015., a po­ras­tao je i broj do­la­za­ka za 26 pos­to, na 75.023. Od ukup­nog bro­ja no­će­nja na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, 88.136 no­će­nja os­tva­ri­li su ino­zem­ni gos­ti, a do­ma­ći 43.505 no­će­nja, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Od ukup­nog bro­ja do­la­za­ka, 51.092 gos­ti­ju bi­li su ino­zem­ni, a 23.931 do­ma­ći. U 2016. go­di­ni Za­gre­bač­ku žu­pa­ni­ju tra­di­ci­onal­no su naj­vi­še po­sje­ći­va­li gos­ti iz Nje­mač­ke, Ita­li­je, Ni­zo­zem­ske, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne te Polj­ske, a bilo ih je i iz Ka­na­de, Ru­si­je, No­vog Ze­lan­da, Tu­ni­sa, Ki­ne itd. Naj­po­sje­će­ni­ji gra­do­vi bi­li su Ve­li­ka Go­ri­ca i Sa­mo­bor. Žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je Stje­pan Ko­žić vje­ru­je ka­ko će se do­bri re­zul­ta­ti nas­ta­vi­ti. “Osim pri­rod­nih lje­po­ta i mno­go­broj­nih sa­dr­žaj­nih ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­je priv­la­če sve ve­ći broj tu­ris­ta na na­še po­dru­čje, Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja ima go­le­mi po­ten­ci­jal u zdrav­s­tve­nom tu­riz­mu. Na­ime, u Iva­nić Gra­du se na­la­zi je­dins­tve­na bol­ni­ca u EU poz­na­ta po lje­ko­vi­tim tret­ma­ni­ma”, ka­zao je Ko­žić.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je Stje­pan Ko­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.