Na adven­tu u Za­gre­bu u 44 da­na pro­da­no 700.000 PIK ko­ba­si­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ovo­go­diš­nji za­gre­bač­ki advent po­sje­ti­lo je ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća lju­di, a ti­je­kom 44 da­na nje­go­va tra­ja­nja po­sje­ti­te­lji su naj­vi­še bi­li pri­vu­če­ni oku­som i mi­ri­som ku­ha­nog vi­na i ko­ba­si­ca. Za­greb, ko­ji je već dru­gu go­di­nu za­re­dom pro­gla­šen naj­bo­ljom advent­skom des­ti­na­ci­jom u Eu­ro­pi i ove je go­di­ne imao bo­ga­tu po­nu­du raz­no­vr­s­nih ko­ba­si­ca. Nji­ho­vu po­pu­lar­nost po­t­vr­đu­je i broj­ka od pre­ko 700.000 pro­da­nih PIK ko­ba­si­ca, što je čak dvos­tru­ko više ne­go la­ni.

Po­sje­ti­te­lji su ovog adven­ta ima­li mo­guć­nost bi­ra­ti iz­me­đu do­ma­ćih, ja­če za­či­nje­nih, tra­di­ci­onal­nih ili pak no­vih oku­sa ne­izos­tav­nih ko­ba­si­ca. Ap­so­lut­ni hit ove go­di­ne bi­la je Će­ba­sa, sa­vr­še­ni spoj će­va­pa i ko­ba­se ko­ja se mo­gla is­pro­ba­ti i u po­seb­nom spe­ci­ja­li­te­tu Će­ba­si u so­mu­nu s kaj­ma­kom i bi­je­lim uma­kom od češ­nja­ka, par­me­za­na i pa­pra, što je odu­še­vi­lo do­ma­ći­ne gos­te, ali i tu­ris­te.

LUKA STANZL/PIXSELL

Ovov­go­diš­nji advent u za­gre­bu obiš­lo je ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.