Če­tvor­ni me­tar sta­na u Osi­je­ku i Si­sku jef­ti­ni­ji od 400 eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­s­ljed­nji

mje­sec 2016. ni­je do­nio zna­čaj­ni­je pro­mje­ne na ci­je­na­ma sta­no­va, a po­da­ci oglas­ni­ka za ne­kret­ni­ne Cro­zil­la.com po­ka­za­li su ka­ko su one ti­je­kom pro­sin­ca bi­le ne­što ni­že no go­di­nu ra­ni­je. Naj­vi­še su ci­je­ne za­bi­lje­že­ne na Ja­dra­nu, dok su naj­ni­že ci­je­ne sta­no­va ogla­ša­va­ne u gra­do­vi­ma u unu­traš­njos­ti. Naj­ve­ći go­diš­nji pad bi­lje­ži Bje­lo­var u ko­jem je pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na sta­no­va iz­no­si­la tek 772 eura po me­tru kva­drat­nom što je 0,5 pos­to ma­nje ne­go mje­sec ra­ni­je, te 5 pos­to ma­nje ne­go la­ni u is­tom mje­se­cu. Go­diš­nji pad ci­je­na sta­no­va u vi­si­ni od 2,3 pos­to ti­je­kom pro­sin­ca je za­bi­lje­žen u Si­sku i Osi­je­ku.

Pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na sta­no­va na po­dru­čju Si­ska je iz­no­si­la 717 eura, što je 0,6 pos­to ma­nje ne­go mje­sec ra­ni­je. U Osi­je­ku su ci­je­ne bi­le 0,1 pos­to više ne­go mje­sec ra­ni­je, a za je­dan se me­tar kva­drat­ni u pro­sje­ku tra­ži­lo 952 eura. Ci­je­ne za­gre­bač­kih sta­no­va, pre­ma po­da­ci­ma Cro­zil­la.com, po­ras­le su na mje­seč­noj ra­zi­ni za 0,2%, te za 1,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.