Proširena istraga mut­nih pos­lo­va NKBM u Hr­vat­skoj

Iz­vla­či­li no­vac Če­ka­ju se op­tuž­ni­ce za ne­kret­nin­ske mal­ver­za­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Sud u Slo­ve­ni­ji ne­po­sred­no pri­je No­ve go­di­ne pro­ši­rio je is­tra­gu ve­za­nu uz mut­ne pos­lo­ve No­ve kre­dit­ne ban­ke Ma­ri­bor (NKBM) u Hr­vat­skoj, a istraga je proširena na još de­vet hr­vat­skih gra­đa­na i jed­nog slo­ven­skog, obja­vi­lo je slo­ven­sko De­lo, ne na­vo­de­ći nji­ho­va ime­na. Ra­di se o pro­ce­su ko­ji je po­kre­nut još 2012. go­di­ne, kad je slo­ven­ska po­li­ci­ja za­po­če­la ve­li­ku ak­ci­ju u dvi­je zem­lje zbog sum­nje u gos­po­dar­ski kri­mi­nal, od­nos­no iz­vla­če­nje nov­ca iz dru­ge po ve­li­či­ni slo­ven­ske ban­ke u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, i to pre­pla­tom jef­ti­nih zem­lji­šta u Hr­vat­skoj. Od proš­log lje­ta na sna­zi je od­lu­ka o po­kre­ta­nju is­tra­ge nad biv­šim pred­sjed­ni­kom upra­ve ban­ke Ma­tja­žem Ko­va­či­čem te još ne­kim čla­no­vi­ma upra­ve, a od­lu­kom slo­ven­skog Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva istraga je do­dat­no proširena, po­t­vr­đe­no je De­lu. Na­kon is­tra­ge do­ni­jet će se od­lu­ka o to­me ho­će li bi­ti po­dig­nu­te op­tuž­ni­ce. Ka­ko je poz­na­to, ut­vr­đe­no je da je NKBM u raz­dob­lju od 2006. do 2009. go­di­ne pre­ko svo­je tvrt­ke KBM Pro­jekt iz­vla­čio no­vac kup­njom fik­tiv­nih tvrt­ki u Hr­vat­skoj. One bi do­bi­va­le kre­dit od ban­ke za kup­nju zem­lji­šta u oko­li­ci Za­gre­ba, Dal­ma­ci­ji i Sla­vo­ni­ji, da bi ne­ko­li­ko mje­se­ci pos­li­je is­to zem­lji­šte pre­pro­da­la KBM Pro­jek­tu za dvos­tru­ko vi­šu ci­je­nu, i to bez pla­ća­nja po­re­za. U tom raz­dob­lju KBM Pro­jekt je po­tro­šio 60 mi­li­ju­na eura za kup­nju tvrt­ki či­ja se imo­vi­na sas­to­ja­la sa­mo od zem­lji­šta, a procjena je da je KBM Pro­jekt u Hr­vat­skoj bio uklju­čen u naj­ma­nje osam ne­kret­nin­skih pro­je­ka­ta. U Hr­vat­skoj je pod is­tra­gom bio To­mis­lav Bla­gus, ko­ji je vo­dio KBM Pro­jekt, Ko­ralj­ka Slunj­ski Boč­kaj iz nad­zor­nog od­bo­ra, dok su me­đu vlas­ni­ci­ma tvrt­ki ko­je su ku­po­va­le zem­lji­šta bi­li Damir Ju­rje­vić, kum Rat­ka Ma­če­ka, te biv­ša mis spor­ta Vlat­ka Ma­tić Pi­vac.

PD

KBM Pro­jekt je u Hr­vat­skoj bio uklju­čen u naj­ma­nje osam ne­kret­nin­skih pro­je­ka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.