Pri­ori­tet Bi­je­la ko­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­li­kom obi­la­ska Gor­skog ko­ta­ra u uto­rak, mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li naj­a­vio je ka­ko će ulo­ži­ti po­se­ban trud da se pro­na­đe ula­gač u SRC Bi­je­la ko­sa, ko­ji ima po­ten­ci­jal bi­ti okos­ni­ca ra­zvo­ja cje­lo­go­diš­njeg sport­skog i re­kre­acij­skog tu­riz­ma Gor­skog ko­ta­ra. Pro­jekt ski­ja­li­šta je u Ka­ta­lo­gu inves­ti­ci­ja na­ve­den kao pro­jekt od na­ci­onal­nog in­te­re­sa, no još če­ka inves­ti­to­re. “Hr­vat­ska više ni­je des­ti­na­ci­ja sa­mo se­zon­skog ka­rak­te­ra, već ula­zi­mo u pe­ri­od pro­du­lje­nja tu­ris­tič­ke se­zo­ne, a što po­t­vr­đu­je či­nje­ni­ca da smo u po­s­ljed­njem kvar­ta­lu 2016. go­di­ne ima­li rast stra­nih tu­ris­ta od čak 30 pos­to. Sva­ka­ko ću se za­la­ga­ti za rav­no­mjer­ni­ji tu­ris­tič­ki ra­zvoj Hr­vat­ske, a da bi­smo to po­du­pr­li kre­će­mo i s pri­pre­mom pro­jek­ta CRO kar­ti­ce ko­ja će omo­gu­ći­ti po­ve­ća­nu po­troš­nju te za­poš­lja­va­nje”, ka­zao je mi­nis­tar Cap­pel­li. U 2016. go­di­ni Gor­ski ko­tar po­sje­ti­lo je 32.691 gos­ti­ju, a proš­lih je go­di­na iz Fon­da za ra­zvoj tu­riz­ma u pro­jek­te ulo­že­no ne­što više od 1,5 mi­li­jun ku­na.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.