Odus­ta­li od grad­nje ma­le hi­dro­elek­tra­ne na Kru­pi

Pri­vat­ni ula­gač po­vu­kao pro­jekt

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Tvrtka Hi­dro­ener­get­ska pos­tro­je­nja d.o.o. oba­vi­jes­ti­la je Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke da odus­ta­je od pos­tup­ka ocje­ne o po­tre­bi pro­cje­ne utje­ca­ja na oko­liš za iz­grad­nju ma­le hi­dro­elek­tra­ne na ri­je­ci Kru­pi (mHE Kru­pa). Ti­me je inves­ti­tor “de fac­to” odus­tao od pro­jek­ta u Par­ku pri­ro­de Ve­le­bit. Pri­vat­ni inves­ti­tor pla­ni­rao je iz­gra­di­ti hi­dro­elek­tra­nu sna­ge 1,6 MW s bra­nom vi­si­ne 1,5 m i du­ži­ne 45 me­ta­ra te cje­vo­vo­dom du­ži­ne 170 m ko­jim bi se pre­us­mje­ra­va­lo tok ri­je­ke na tur­bi­nu. “Od­lu­ka inves­ti­to­ra da se po­vu­če iz ovog pro­jek­ta je više ne­go do­bro­doš­la, jer je je­di­na is­prav­na ka­ko bi se sa­ču­vao je­dan od te­melj­nih pri­rod­nih fe­no­me­na zbog ko­jih je Park pri­ro­de Ve­le­bit i pro­gla­šen, a to su se­dre­ne ba­ri­je­re”, kaže Ir­ma Po­po­vić Duj­mo­vić, ko­or­di­na­to­ri­ca pro­je­ka­ta u WWF Adria.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.