Kom­pa­ni­je se sve više otva­ra­ju mla­di­ma, ci­je­ne se no­ve ide­je i pro­ak­tiv­nost

Mar­ti­na Bo­ban, po­bjed­ni­ca AmCha­mo­va Ta­lents pro­gra­ma za proš­lu go­di­nu, go­vo­ri o be­ne­fi­ti­ma ovog edu­ka­cij­skog pro­jek­ta u sklo­pu ko­jeg us­pješ­ni me­na­dže­ri mla­de po­du­ča­va­ju taj­na­ma svi­je­ta biz­ni­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

ja­ti­va za ula­zak u ova­kav program do­la­zi od stra­ne na­dre­đe­nih unu­tar kom­pa­ni­je, shva­ća­te da je to je­dan od na­či­na ko­jim vam že­le re­ći da su za­do­volj­ni va­šim ra­dom, te da vas i u bu­duć­nos­ti vi­de unu­tar kom­pa­ni­je i to po­ten­ci­jal­no na vi­šim po­zi­ci­ja­ma, i na­rav­no, bu­de vam dra­go.

Da li je program is­pu­nio va­ša oče­ki­va­nja?

U po­čet­ku je pos­to­jao odre­đe­ni strah ho­ću li is­pu­ni­ti oče­ki­va­nja. Ia­ko je program jas­no ras­pi­san, nu­di i više ne­go je na­ve­de­no u sa­mom opi­su. Te­ško je u opi­su re­ći da će pre­da­va­nja bi­ti od­lič­na, da­pa­če, da će najbolja bi­ti ona ko­ja to uop­će ni­su (u kla­sič­nom smis­lu), da će­te ima­ti pri­li­ku uči­ti kroz osob­na is­kus­tva re­no­mi­ra­nih struč­nja­ka i vr­lo us­pješ­nih pos­lov­nih lju­di. Te­ško je opi­sa­ti is­kus­tva sva­kog od nas ko­ja će­mo do­bi­ti unu­tar gru­pe pi­šu­ći grup­ni rad is­to­vre­me­no upoz­na­ju­ći dru­ge mla­de ge­ni­jal­ne ko­le­ge iz kom­pa­ni­ja s ko­ji­ma se mo­žda uop­će sva­kod­nev­no ne su­sre­će­te, kao i is­kus­tvo pi­sa­nja in­di­vi­du­al­nog ra­da na te­mu o ko­joj ni­ka­da do ta­da nis­te ni­ti raz­miš­lja­li. Uis­ti­nu hva­le vri­je­dan program.

Što bis­te is­tak­nu­li kao naj­ve­ći vri­jed­nost Ta­lents pro­gra­ma?

Program nu­di od­lič­nu edu­ka­ci­ju ko­ju mi mla­di čes­to ne­ma­mo prilike do­bi­ti, mo­guć­nost upoz­na­va­nja i po­ve­zi­va­nja s ko­le­ga­ma, ali po­ti­če i na po­mi­ca­nje vlas­ti­tih granica, a svi zna­mo da ra­zvoj po­či­nje u tre­nut­ku iz­la­ska iz zo­ne kom­fo­ra.

Ka­ko i gdje ubu­du­će vi­di­te svo­ju ka­ri­je­ru?

Sva­ka­ko u smje­ru u ko­jem sam kre­nu­la. U ci­je­lom pro­ce­su se uis­ti­nu ve­se­lim uče­nju no­vih stva­ri, sav­la­da­va­nju no­vih vje­šti­na… te ka­ri­je­ru tako i shva­ćam – ra­zvo­jem ‘pos­lov­ne’ se­be kroz uče­nje i sav­la­da­va­nje iz­a­zo­va.

Oče­ku­je­te li da će vam na­gra­da pomoći u ka­ri­je­ri?

AmCham dr­ži do kva­li­te­te svo- jih pro­gra­ma što je pre­poz­na­to i od stra­ne broj­nih kom­pa­ni­ja te su su­dje­lo­va­nje u pro­gra­mu, a on­da i sa­ma na­gra­da ipak puno više od sa­mo za­nim­lji­vog is­kus­tva. Bi­ti pro­gla­šen Ta­len­tom go­di­ne na tak­vom pro­gra­mu, me­đu sto­ti­njak fe­no­me­nal­nih mla­dih pos­lov­nih lju­di, ve­li­ka je stvar, a za­si­gur­no će mi u dalj­njem ra­zvo­ju ka­ri­je­re pomoći i is­kus­tvo su­dje­lo­va­nja u AmCham Ta­lents pro­gra­mu.

Ko­li­ko mla­de lju­de da­nas oz­bilj­no shva­ća­ju u biz­ni­su i da­ju im pri­li­ka i od­go­vor­nos­ti?

To ovi­si od kom­pa­ni­je do kom­pa­ni­je, no ge­ne­ral­ni je do­jam da se kom­pa­ni­je sve više otva­ra­ju mla­di­ma, sve ma­nje su kru­ti ok­vi­ri saz­da­ni na hi­je­rar­hi­ja­ma du­go­go­diš­njeg bo­rav­ka u kom­pa­ni­ji, a sve više se ci­je­ne no­ve ide­je, pro­ak­tiv­nost, flek­si­bil­nost, ino­va­tiv­nost, že­lja za ra­dom i uče­njem…

Ne že­lim re­ći da lju­di ko­ji du­go bo­ra­ve u ne­koj kom­pa­ni­ji ne po­sje­du­ju sve na­ve­de­ne oso­bi­ne. Da­pa­če, oni uz sve ima­ju i ve­li­ku pred­nost is­kus­tva te su sva­ka­ko zas­lu­že­no na odre­đe­nim po­zi­ci­ja­ma. Ali na mla­di­ma svijet, dak­le i biz­nis, os­ta­je i ka­da bi sva­ki is­kus­ni­ji sta­ri­ji ko­le­ga men­to­ri­rao/po­du­ča­vao ne­kog mla­đeg br­že bi se pre­mos­tio vre­men­ski jaz u ko­jem se mla­di ko­le­ge, čes­to os­tav­lje­ni na sna­la­že­nje sa­mi se­bi, po­ku­ša­va­ju što br­že na­uči­ti odre­đe­nim pos­lo­vi­ma.

MARKO PRIPIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.