IZ­VOZ ME­SA U TURSKU?

BIH AERODROMI GUBE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz BiH je za je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne u Tursku iz­ve­ze­no 6620 to­na ju­ne­ćeg me­sa vri­jed­nog 40,6 mi­li­ju­na KM, a po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne iz­voz se obav­ljao zrač­nim pu­tem bu­du­ći da BiH ni­je ima­la is­pu­nje­ne sve uvje­te za pri­je­voz me­sa pre­ko te­ri­to­ri­ja EU. Na­kon što je BiH u ruj­nu proš­le go­di­ne do­bi­la ze­le­no svje­tlo iz Bruxel­le­sa da me­so u Tursku može iz­vo­zi­ti ces­ta­ma pre­ko Uni­je BiH aerodromi bi ove go­di­ne mo­gli os­ta­ti bez tog pos­la jer je zrač­ni pri­je­voz znat­no skup­lji od ces­tov­nog. Me­đu­tim, sva­ka zem­lja EU mo­ra još po­seb­no odo­bri­ti pro­laz. Go­di­ne 2015. me­so se za Tursku pre­vo­zi­lo s ba­nja­luč­kog i sa­ra­jev­skog aero­dro­ma, a 2016. naj­bo­lji na na­tje­ča­ju bio je Me­đu­na­rod­ni aero­drom Tuz­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.