DOZVOLU ZA RAD U SR­BI­JI

BANK OF CHI­NA DO­BI­LA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bank of Chi­na do­bi­la je od Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je (NBS) dozvolu za rad u Sr­bi­ji, re­če­no je u NBS-u. Na­rod­na ban­ka Sr­bi­je je­je, pre­ma zah­tje­vu oos­ni­va­ča Bank of Chi­na Hun­gary, na­kon što je oci­je­nje­no da su is­is­pu­nje­ni svi pro­pi­sa­ni uvje­ti, da­la dozvolu za rad ban­ci ko­ja će ppos­lo­va­ti pod ime­nom Bank of Chi­na Sr­bi­ja. Bank of Chi­na je me­đu pr­vih pet banaka u svi­je­tu po vri­jed­nos­ti tr­žiš­nih tran­sak­ci­ja. U Sr­bi­ji, gdje će bi­ti sre­di­šte za Bal­kan, is­toč­nu i za­pad­nu Eu­ro­pu po­čet će s ra­dom 20. si­ječ­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.