PO­REZ­NIH INSPEKTORA

ZAPOŠLJAVAJU JOŠ 100

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­rez­na upra­va (PU) u Sr­bi­ji ima 567 inspektora za tzv. te­ren­sku kon­tro­lu i 104 po­rez­na po­li­caj­ca. Ana­li­za Fi­skal­nog sa­vje­ta po­ka­zu­je da je uku­pan broj za­pos­le­nih u PU me­đu naj­ni­ži­ma u dr­ža­va­ma u re­gi­ji. Sr­bi­ja ima jed­nog za­pos­le­nog u Po­re­zoj upra­vi na 1161 sta­nov­ni­ka. Pre­ma Pro­gra­mu pre­obraz­be Po­rez­ne upra­ve od 2015. do 2020. go­di­ne, za­poš­lja­va­nje sto­ti­nu no­vih inspektora sa­mo je dio pla­na. U Sr­bi­ji se u si­voj zo­ni os­tva­ru­ju pos­lo­vi vri­jed­ni oko 30 pos­to BDP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.