Obe­ća­va­ju vi­so­ku ra­zi­nu za­šti­te po­tro­ša­ča

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Upo­ri­šte za stro­gi nad­zor u no­vom Za­ko­nu o igra­ma na sre­ću slo­ven­sko Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja na­la­zi u sud­skoj prak­si Europ­ske uni­je, ko­ja do­pu­šta ogra­ni­če­nje tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u tom po­dru­čju. “Cilj ko­ji po­ku­ša­va­mo pos­ti­ći s ob­zi­rom na bu­du­ću re­gu­la­ci­ju or­ga­ni­za­ci­je kla­sič­nog koc­ka­nja i kla­đe­nja je bor­ba pro­tiv kri­mi­na­la, od­nos­no pri­je­va­ra i pra­nja nov­ca, te vi­so­ka ra­zi­na za­šti­te po­tro­ša­ča“, objaš­nja­va u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja. Uvje­re­ni su da je bor­ba pro­tiv kri­mi­na­la mo­gu­ća sa­mo pu­tem od­go­va­ra­ju­ćeg nad­zo­ra, u ure­đe­nom za­ko­no­dav­nom oko­li­šu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.