Ya­hoo pos­ta­je Al­ta­ba, Maye­ro­va od­la­zi

Gotov po­sao Na­kon što je co­re biz­nis pro­dao Ve­ri­zo­nu, ono pre­os­ta­lo pos­ta­je hol­ding

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ya­hoo je obja­vio da će ubu­du­će pos­lo­va­ti pod ime­nom Al­ta­ba Inc, a os­nov­nu dje­lat­nost tvrt­ke pre­uzet će kom­pa­ni­ja Ve­ri­zon Com­mu­ni­ca­ti­ons, na­kon če­ga će i iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Ma­ri­ssa Mayer na­pus­ti­ti svoj po­lo­žaj. Ya­hoo će pro­da­ti Ver­zi­onu svo­je te­melj­no in­ter­net­sko pos­lo­va­nje (di­gi­tal­no ogla­ša­va­nje, ema­il i me­dij­ske ala­te), za 4,83 mi­li­jar­de do­la­ra. Ono pre­os­ta­lo bit će u vlas­niš­tvu hol­ding kom­pa­ni­je Al­ta­ba. Ci­je­la tran­sak­ci­ja go­to­vo je doš- la u pi­ta­nje kad se ot­kri­lo da je Ya­hoo bio iz­lo­žen ha­ker­skom na­pa­du i kra­đi po­da­ta­ka; u jed­nom slu­ča­ju ukra­de­ni su po­da­ci o 500 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka, u dru­gom više od mi­li­jar­du. Još pet di­rek­to­ra u Ya­ho­ou će otići na­kon skla­pa­nja pos­la s Ve­ri­zo­nom, obja­vio je Ya­hoo. Os­ta­li di­rek­to­ri će uprav­lja­ti Al­ta­bom, či­ja će glav­na imo­vi­na bi­ti 15pos­tot­ni udjel u ki­ne­skoj kom­pa­ni­ji za in­ter­net­sku tr­go­vi­nu Ali­ba­bi i 35,5 pos­to udje­la u ja­pan­skoj po­druž­ni­ci Ya­ho­oa.

RE­UTERS

Čel­ni­ca Ya­ho­oa Ma­ri­ssa Mayer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.