L’OREAL KU­PU­JE TRI KANADSKA BREN­DA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski koz­me­tič­ki div L’Oreal u uto­rak je obja­vio da je do­go­vo­rio kup­nju tri vo­de­ća bren­da za nje­gu ko­že od ka­nad­ske far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke Va­le­ant Phar­ma­ce­uti­cals International, u sklo­pu go­to­vin­ske tran­sak­ci­je u iz­no­su 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Ri­ječ je o bren­do­vi­ma Ce­raVe, Ac­neFree i Am­bi, iz­vi­jes­ti­la je fran­cu­ska koz­me­tič­ka tvrtka. L’Oreal se za njih spre­ma pla­ti­ti go­to­vo osam pu­ta više u us­po­red­bi s nji­ho­vim ukup­nim go­diš­njim pri­ho­di­ma u vi­si­ni 168 mi­li­ju­na do­la­ra. Tom kup­njom na­mje­ra­va­ju go­to­vo udvos­tru­či­ti pri­ho­de svo­ga ame­rič­kog ogran­ka za koz­me­ti­ku s fo­ku­som na es­tet­sku der­ma­to­lo­gi­ju, te upot­pu­ni­ti svoj far­ma­ce­ut­ski por­t­felj, na­vo­de pos­lov­ni me­di­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.