GLIFOSATA U ČLANICAMA

EU PREDLAŽE ZA­BRA­NU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Europ­ska ko­mi­si­ja od­lu­či­la je ju­čer re­gis­tri­ra­ti eu­rop­sku gra­đan­sku ini­ci­ja­ti­vu ko­ja od Ko­mi­si­je tra­ži da “dr­ža­va­ma članicama pred­lo­ži za­bra­nu glifosata, iz­mi­je­ni pos­tu­pak odo­bra­va­nja pes­ti­ci­da te da odre­di ra­zi­nu na ko­ju se mo­ra sma­nji­ti upo­tre­ba pes­ti­ci­da, a ko­ja će bi­ti obve­zu­ju­ća u ci­je­lom EU-u.” Ini­ci­ja­ti­va će služ­be­no bi­ti re­gis­tri­ra­na 25. si­ječ­nja. Re­gis­tra­ci­jom će po­če­ti jed­no­go­diš­nje raz­dob­lje u ko­jem će or­ga­ni­za­to­ri skup­lja­ti pot­pi­se pot­po­re ini­ci­ja­ti­vi. Pri­ku­pi li ona u go­di­nu da­na mi­li­jun pot­pi­sa iz naj­ma­nje se­dam dr­ža­va čla­ni­ca, EK mo­ra re­agi­ra­ti za tri mje­se­ca.

Opa­san her­bi­cid

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.