Di­oni­ca HT-a sru­ši­la re­kor­de na ZSE

Pro­met ve­ći šest pu­ta ne­go dan ra­ni­je

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­na di­oni­ce HT-a u jed­nom tre­nut­ku do­seg­nu­la je 180 ku­na što se ni­je vi­dje­lo od ruj­na 2013.

Du­go ne­ka vi­jest ni­je iz­a­zva­la to­li­ko za­ni­ma­nja ula­ga­ča na Za­gre­bač­koj bur­zi kao obja­va Hr­vat­skog Te­le­ko­ma da o ak­vi­zi­ci­ji ve­ćin­skog udje­la u cr­no­gor­skom pan­da­nu. Po obja­vi tran­sak­ci­je, di­onič­ki in­dek­si po­ras­li za ot­pri­li­ke je­dan pos­to na naj­vi­še ra­zi­ne u po­s­ljed­njih šest go­di­na, ci­je­na di­oni­ce HTa u jed­nom tre­nut­ku do­seg­nu­la je 180 ku­na što se ni­je vi­dje­lo od ruj­na 2013. go­di­ne. Do kra­ja da­na pro­met je sko­čio šest pu­ta u od­no­su na za­tva­ra­nje u po­ne­dje­ljak.

Do kra­ja da­na u uto­rak tr­go­va­nje se sta­bi­li­zi­ra­lo, a HTo­va di­oni­ca bi­la je naj­tr­go­va­ni­ja vri­jed­nos­ni­ca s re­dov­nim pro­me­tom od 5,9 mi­li­ju­na ku­na te još 3,9 mi­li­ju­na u blok tran­sak­ci­ji či­me je os­tva­ri­la tre­ći­nu ukup­nog pro­me­ta (9,8 mi­li­ju­na ku­na), a ci­je­na joj je po­ras­la 5,18 pos­to u od­no­su na za­tva­ra­nje dan ra­ni­je. Ina­če, HT je jed­na od naj­sta­bil­ni­jih di­oni­ca na bur­zi ko­ja, s ob­zi­ra na spe­ci­ja­lis­te, nema ve­ćih sko­ko­va u ci­je­ni, što joj pak s dru­ge stra­ne ga­ran­ti­ra lik­vid­nost na dnev­noj ra­zi­ni. Po os­tva­re­nom pro­me­tu HT je da­le­ko iza se­be os­ta­vio os­ta­tak tr­ži­šta, ba­rem onog di­onič­kog. Ipak, pr­vi iz­bor ula­ga­ča u uto­rak bi­le su dr­žav­ne obvez­ni­ce s do­pi­je­ćem 2018. te 2022.

HT raz­bu­dio bur­zu

Osim do­ma­ćeg te­le­ko­ma u eks­pan­zi­ji i uvi­jek po­želj­nog dr­žav­nog du­ga, mi­li­jun­ske pro­me­te ima­le su di­oni­ce Tu­ris­t­ho­te­la s 4,6 mi­li­ju­na ku­na, Va­la­mar Ri­vi­era s 2,9 mi­li­ju­na te li­der kon­di­tor­skog tr­ži­šta Kraš s ne­što više od mi­li­jun ku­na pro­me­ta. “HT je svo­jom obja­vom raz­bu­dio bur­zu: iza 11 sa­ti us­li­je­dio je rast pro­me­ta tom di­oni­com i skok nje­zi­ne ci­je­ne na 180 ku­na, naj­vi­šu ra­zi­nu od po­čet­ka ruj­na 2013. De­fi­ni­tiv­no je ta obja­va po­zi­tiv­no utje­ca­la na tr­ži­šte”, ka­zao je bro­ker Cre­do­sa Ro­man Rin­ko­vec za Hi­nu. Ula­ga­či su po­zi­tiv­no do­če­ka­li vi­jest o pr­voj re­gi­onal­noj ak­vi­zi­ci­ji te­škoj 123,5 mi­li­ju­na eura prem­da je ri­ječ o pres­la­gi­va­nju unu­tar gru­pe

bu­du­ći da je Cr­no­gor­ski Te­le­kom do­sad bio u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Magyar Te­le­ko­ma, ta­ko­đer unu­tar ki­šo­bra­na ma­tič­nog De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma. Ci­je­la tran­sak­ci­ja bit će za­vr­še­na do kra­ja si­ječ­nja.

Re­kord­ni pro­met

Di­onič­ki in­deks Crobex oko pod­ne­va u uto­rak je po­ras­tao je na 2055 bo­do­va do­seg­nuv­ši naj­vi­šu vri­jed­nost od ko­lo­vo­za 2011. da bi kraj da­na za­klju­čio je­dan pos­to snaž­ni­ji na 2056,04 bo­da, dok je blu­ec­hip Cro­bex10 po­ras­tao je 1,4 pos­to na 1192,98 bo­da. Za­gre­bač­ka bur­za tr­go­va­nje u uto­rak za­vr­ši­la je s pro­me­tom od 30,6 mi­li­ju­na ku­na od če­ga je pro­met di­oni­ca­ma do­seg­nuo 21,4 mi­li­ju­na ku­na. Na OTC tr­ži­štu pro­met vri­jed­nos­ni­ca­ma je do­seg­nuo još 28,5 mi­li­ju­na ku­na.

FOTO

Pro­met di­oni­com HT-a do­seg­nuo je tre­ći­nu bur­zov­nog tr­go­va­nja u uto­rak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.