‘RANJIVI SMO ZBOG IZLOŽENOSTI TU­RIZ­MU’

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Po­što je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku po­t­vr­dio do­bre tu­ris­tič­ke broj­ke o do­las­ci­ma i no­će­nji­ma u stu­de­nom, a ti­me i oče­ki­va­nja o re­kord­noj tu­ris­tič­koj se­zo­ni i nje­zi­nom pro­du­lje­nju, ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen ban­ke ipak do­no­se upo­zo­re­nje da zbog pre­tje­ra­ne izloženosti tu­riz­mu eko­no­mi­ja os­ta­je ra­nji­va. U stu­de­nom je uku­pan broj do­la­za­ka u ko­mer­ci­jal­nim smje­štaj­nim objek­ti­ma do­seg­nuo 286 mi­li­ju­na što je 19,2 pos­to više u od­no­su na is­ti mje­sec la­ni. Is­to­vre­me­no je uku­pan broj tu­ris­tič­kih no­će­nja po­ras­tao na 612 mi­li­ju­na za­bi­lje­živ­ši go­diš­nji rast od 19,5 pos­to. “Bez ob­zi­ra na iz­nim­nu važ­nost tu­riz­ma či­ji se uči­nak mul­ti­pli­ka­tiv­no odra­ža­va na niz seg­me­na­ta u gos­po­dar­stvu, po­treb­no je na­gla­si­ti još uvi­jek iz­ra­že­nu se­zo­nal­nost ovog sek­to­ra dok s dru­ge stra­ne ve­li­ka iz­lo­že­nost tu­riz­mu po­ja­ča­va vanj­sku ra­nji­vost te u slu­ča­ju in­ci­dent­nih do­ga­đa­nja može po­gor­ša­ti i ugro­zi­ti opo­ra­vak gos­po­dar­stva jer je udio pri­ho­da od tu­riz­ma pri­bli­žio se ra­zi­ni od go­to­vo 20 pos­to BDP-a”, ka­žu ana­li­ti­ča­ri RBA. Do­da­ju da bi u bu­duć­nos­ti ra­zvoj hr­vat­skog tu­riz­ma tre­bao bi ići u smje­ru pro­du­lje­nja se­zo­ne te ge­ograf­ski rav­no­mjer­ni­jeg pro­ši­re­nja ka­pa­ci­te­ta, uz po­želj­no me­đu­sob­no po­ve­zi­va­nje pra­te­ćih dje­lat­nos­ti.

FOTOLIA

Upo­zo­re­nje iz RBA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.