FON­DO­VA ENER­GE­TI­KA

PR­VI IZ­BOR HEDGE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Se­zo­na blag­da­na do­ni­je­la je ne­ko­li­ko pro­mje­na u špe­ku­la­tiv­nom po­zi­ci­oni­ra­nju hedge fon­do­va; ener­get­ski sek­tor im je i da­lje naj­o­mi­lje­ni­ji i upra­vo tu hedge fon­do­vi ima­ju go­to­vo 70 pos­to udje­la od svih imo­vi­na na rob­nim tr­ži­šti­ma, a sli­je­de ga ’soft com­mo­di­ti­es’, obja­vi­la je Saxo ban­ka. WTI nafta za­bi­lje­ži­la je sa­mo ma­lo sma­nje­nje u ne­to du­gim po­zi­ci­ja­ma, una­toč ko­rek­ci­ji pre­ma do­lje od 5,5 pos­to ko­ja se do­go­di­la još po­čet­kom proš­log tjed­na. Zla­to je iz­gu­bi­lo po­dr­šku una­toč naj­ni­žim ra­zi­na­ma ko­je dr­ži još od sre­di­ne pro­sin­ca.

Zla­to iz­gu­bi­lo po­dr­šku una­toč ci­je­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.