May od­luč­no o Brexi­tu, fun­ta od­mah po­to­nu­la

Do­vi­đe­nja EU Fun­ta pa­la na ra­zi­ne s kra­ja lis­to­pa­da

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na­kon što je bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May ne­dvo­smis­le­no po­no­vi­la da će Brexit bi­ti pot­pun, fun­ta je pre­ma do­la­ru za­ro­ni­la na naj­ni­že ra­zi­ne od lis­to­pa­da proš­le go­di­ne. May je Sky Newsu za vi­kend rek­la da “lju­di čes­to go­vo­re u ter­mi­ni­ma kao da iz­la­zi­mo iz EU, no da že­li­mo za­dr­ža­ti di­je­lo­ve člans­tva. Mi od­la­zi­mo, mi iz­la­zi­mo”, pre­no­si FT. U tr­go­va­nju u Lon­do­nu fun­ta je po­čet­kom tjed­na pa­la 1,3 pos­to na 1,2122 do­la­ra. U us­po­red­bi pre­ma euru bi­la je 1,5 pos­to sla­bi­ja na ra­zi­ni 0,8697 fun­ti za euro či­me se vra­ti­la na ra­zi­ne po­s­ljed­nji pu­ta vi­đe­ne po­čet­kom stu­de­nog. Ključ­no pi­ta­nje bri­tan­skog na­pu­šta­nja Europ­ske uni­je na ko­je ula­ga­či u va­lu­te i tr­ži­šta že­le zna­ti od­go­vor jest kak­va će bi­ti otoč­ka stra­te­gi­ja. Pre­mi­jer­ka May obve­za­la se za­po­če­ti služ­be­ne pre­go­vo­re s EU do kra­ja ožuj­ka.

RE­UTERS

Ula­ga­či če­ka­ju stra­te­gi­ju Brexi­ta pre­mi­jer­ke The­re­se May

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.