Ja­bu­ke idu na led

Go­ran Ma­rić pos­tav­lja Đu­ru Po­pi­ja­ča na če­lo Pe­tro­ke­mi­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

Do­sa­daš­nji pred­sjed­nik Ne­nad Ze­če­vić os­ta­je u Upra­vi, a sli­je­de i smje­ne u Nad­zor­nom od­bo­ru tvrt­ke

Svo­je­dob­no žes­to­ki pro­tiv­nik pri­va­ti­za­ci­je ku­tin­ske Pe­tro­ke­mi­je, ne­ka­daš­nji mi­nis­tar gos­po­dar­stva Đu­ro Po­pi­jač, do­la­zi na po­zi­ci­ju pred­sjed­ni­ka Upra­ve te tvrt­ke, sa za­dat­kom da pri­pre­mi no­vi pro­gam pri­va­ti­za­ci­je te tvrt­ke. Uprav­no vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju na sjed­ni­ci u po­ne­dje­ljak pri­hva­ti­lo je pri­jed­log mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­na Ma­ri­ća da Po­pi­ja­ča pred­lo­ži za čel­no mjes­to u Upra­vi, dok će do­sa­daš­nji pred­sjed­nik Ne­nad Ze­če­vić os­ta­ti u Upra­vi, a nje­go­vu ime­no­va­nju će pret­ho­di­ti i smje­na u nad­zor­nom od­bo­ru Pe­tro­ke­mi­je, gdje će lje­tos ime­no­va­nog pred­sjed­ni­ka Ma­ri­ja­na Ku­pre­ša­ka iz Mos­to­ve kvo­te za­mi­je­ni­ti Mi­jo Še­pak.

Še­pak je go­di­na­ma bio u NOu Pe­tro­ke­mi­je, pa se ovom br­zom ka­drov­skom pro­mje­nom slu­čaj Pe­tro­ke­mi­je vra­ća pod in­ge­ren­ci­ju HDZa. Mos­tov­ci da­nas ka­žu da ni proš­le go­di­ne rje­ša­va­nje kom­plek­s­nog slu­ča­ja Pe­tro­ke­mi­je ni­je us­po­ra­vao HDZ, već pr­vens­tve­no kon­tekst po­nu­de je­di­nog kan­di­da­ta na jav­nom na­tje­ča­ju, PPDa, no bez či­je par- ti­ci­pa­ci­je i su­glas­nos­ti kao naj­ve­ćeg vje­rov­ni­ka ni dalj­nji pro­ce­si rje­ša­va­nja pro­ble­ma u Pe­tro­ke­mi­ji ne­će bi­ti iz­ve­di­vi.

Za­si­gur­no i sam Đu­ro Po­pi­jač da­nas dru­ga­či­je gle­da na nuž­nost pro­na­la­ska stra­te­škog part­ne­ra za Pe­tro­ke­mi­ju ne­go pri­je pet go­di­na, ka­da je kao sa­bor­ski zas­tup­nik re­agi­ra­ju­ći na ini­ci­ja­ti­vu ta­daš­njeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva Ra­di­mi­ra Ča­či­ća dao iz­ja­vu ka­ko “ne pos­to­ji nor­ma­lan i ar­gu­men­ti- ran raz­log za pro­da­ju Pe­tro­ke­mi­je”. Pe­tro­ke­mi­ju dr­ža­va kao ve­ćin­ski vlas­nik ni svim “injek­ci­ja­ma” pro­tek­lih go­di­na ni­je us­pje­la pre­tvo­ri­ti u zdra­vu kom­pa­ni­ju. U me­đu­vre­me­nu ne sa­mo da tr­ži­šte za nji­ho­ve pro­izvo­de ni­je pro­ši­re­no, ne­go sve vi­še Pe­tro­ke­mi­ja gu­bi i do­ma­ći te­ren, na ko­ji je tra­di­ci­onal­no os­lo­nje­na, a po­seb­no iz­ra­žen pro­blem po­s­ljed­njih go­di­nu da­na po­jav­lju­je se ma­đar­ski pro­izvo­đač Bi­ge Hol­ding, ko­ji vr­lo agre­siv­no pro­di­re do kraj­njih ku­pa­ca s iz­u­zet­no ni­skim, dam­pin­škim ci­je­na­ma.

U uvje­ti­ma za­ču­đu­ju­će za­tvo­re­nos­ti i pot­pu­ne blo­ka­de in­for­ma­ci­ja iz dr­žav­nih mi­nis­tar­sta­va imo­vi­ne i gos­po­dar­stva o slu­ča­ju ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča gno­ji­va, ad hoc do­ne­se­na od­lu­ka o no­vim ka­drov­skim rje­še­nji­ma u Pe­tro­ke­mi­ji sig­na­li­zi­ra ka­ko bi se pro­ces po­tra­ge za stra­te­škim part­ne­rom na­kon go­di­nu i pol mo­gao usko­ro za­vr­ši­ti, ili iz­gled­ni­je nas­to­ja­ti iz­no­va ri­je­ši­ti. Iz dos­tup­nih iz­vo­ra, glav­ni kre­ator dalj­nje po­li­ti­ke oču­va­nja Pe­tro­ke­mi­je bi­ti će mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić, ko­ja je i pred­lo­ži­la mi­nis­tru dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­nu Ma­ri­ću da se dalj­nji pos­tu­pak res­truk­tu­ri­ra­nja pre­da u ru­ke Po­pi­ja­ču, no od Po­pi­ja­ča ju­čer ni­je bi­lo mo­gu­će do­bi­ti in­for­ma­ci­je u ko­jem će smje­ru vo­di­ti dalj­nje ras­pli­ta­nje pro­ble­ma­ti­ke u Pe­tro­ke­mi­ji.

Za Po­pi­ja­ča će u sva­kom slu­ča­ju po­vje­re­ni po­sao u Pe­tro­ke­mi­ji bi­ti ve­lik iz­a­zov, to vi­še što je me­na­džer­sku ka­ri­je­ru do­sad gra­dio u ne­pro­ble­ma­tič­nim sus­ta­vi­ma Fi­ni i Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca, a na­kon po­li­tič­ke ka­ri­je­re, s obi­te­lji je po­s­ljed­njih go­di­na ra­zvi­jao biz­nis u pro­izvod­nji ja­bu­ka. Proš­la mu go­di­na, zbog vre­men­skih ne­po­go­da, kao i dru­gim vo­ća­ri­ma, ni­je bi­la za po­hva­li­ti se, no ne­po­go­de u Ku­ti­ni po­sve su dru­ga pri­ča.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Đu­ro Po­pi­jač svo­je­dob­no je bio žes­to­ki pro­tiv­nik pri­va­ti­za­ci­je Pe­tro­ke­mi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.