U PROJEKTU ‘OTVO­RE­NI PRO­RA­ČUN’ 15 ŽUPANIJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Upro­jekt Hr­vat­ske za­jed­ni­ce županija (HZŽ), ko­ji­ma se gra­đa­ni­ma na uvid da­ju pro­ra­čun­ski po­da­ci po­je­di­nih županija pu­tem apli­ka­ci­je ‘Otvo­re­ni pro­ra­čun’, do sa­da se pri­dru­ži­lo 15 županija, a po­s­ljed­nje tri su Lič­ko-senj­ska, Po­že­ško-sla­von­ska i Va­ra­ždin­ska, pri­op­će­no je u sri­je­du iz HZŽ-a. U ti­je­ku je pri­kup­lja­nje pro­ra­čun­skih po­da­ta­ka i za 2017. go­di­nu. Osim vid­lji­vos­ti i bo­lje ra­zum­lji­vos­ti po­da­ta­ka, gra­đa­ni mo­gu bi­ti su­od­go­vor­ni za kre­ira­nje pro­ra­ču­na na ra­zi­ni žu­pa­ni­je jer u sva­kom tre­nut­ku mo­gu da­ti miš­lje­nje ili ko­men­tar na po­je­di­ne stav­ke, is­ti­če se u pri­op­će­nju. Za­do­volj­stvo uklju­či­va­njem u pro­jekt Hr­vat­ske za­jed­ni­ce županija iz­ra­zio je i žu­pan Po­že­ško-sla­von­ske žu­pa­ni­je Alojz To­ma­še­vić. Pro­jekt ‘Otvo­re­ni pro­ra­čun’ omo­gu­ćit će bo­lju tran­s­pa­rent­nost na­šeg pro­ra­ču­na i pri­do­ni­je­ti bo­ljoj ko­mu­ni­ka­ci­ji s gra­đa­ni­ma i lak­šem ra­zu­mi­je­va­nju pro­ra­čun­skih po­da­ta­ka“, re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.