GRČKA TUŽI HR­VAT­SKU ZBOG BRODOVA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Hr­vat­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR) po­t­vr­di­la je u sri­je­du ka­ko je za­pri­mi­la tuž­bu Grč­ke za is­pla­tu jam­s­ta­va zbog ne­is­po­ru­če­nih pa­trol­nih brodova, za što je HBOR iz­dao ga­ran­ci­je, te is­tak­nu­la da su grč­ki zah­tje­vi za pla­ća­nje po tim ga­ran­ci­ja­ma dje­lo­mič­no neo­s­no­va­ni. Pre­ma ras­po­lo­ži­vim in­for­ma­ci­ja­ma, Grčka je pred su­dom u Pi­re­ju pod­ni­je­la tuž­bu 7. lip­nja 2016. go­di­ne, a pu­tem Op­ćin­skog gra­đan­skog su­da u Za­gre­bu dos­ta­vi­la ju je HBOR-u 14. pro­sin­ca 2016. go­di­ne, sto­ji u od­go­vo­ru HBOR-a Hi­ni.i.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.