Za ser­vi­si­ra­nje du­ga ove go­di­ne tre­ba­mo 17,2 pos­to BDP-a

Odr­ži­vost du­ga tre­nut­no ak­tu­al­na i s ob­zi­rom na bru­to po­tre­be fi­nan­ci­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za Eu­rop­sku uni­ju u cje­li­ni u idu­ćih de­set go­di­na EK oče­ku­je bla­go sma­nje­nje razine du­ga; s ne­što vi­še od 84 na 81 pos­to BDPa. U od­no­su na lanj­ski Mo­ni­tor pro­jek­ci­je su bla­go po­bolj­ša­ne. Me­đu­tim, Želj­ko Lo­vrin­če­vić s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta re­ći će ka­ko je važ­ni­ja po­ru­ka naj­no­vi­jih pro­jek­ci­ja Eu­rop­ske ko­mi­si­je u to­me da na­kon kri­ze ne­ma vra­ća­nja du­ga na pred­kriz­ne razine. “Da­nas ve­ći­na čla­ni­ca EU omje­rom du­ga znat­no od­stu­pa od ma­as­tric­h­t­skih 60 pos­to i mo­glo bi se re­ći da je Ma­as­tric­ht, ba­rem kad je po­sri­je­di dug, za­pra­vo mr­tav”, is­ti­če Lo­vrin­če­vić. Traj­no je, ka­že, us­pos­tav­lje­na no­va, vi­ša ra­zi­na jav­no­ga du­ga, a to zna­či i da se pre­ma ne­kom slje­de­ćem uda­ru star­ta s vi­ših po­čet­nih po­zi­ci­ja i ve­ćim ogra­ni­če­nji­ma za fi­skal­nu po­li­ti­ku.

Na to se upo­zo­ra­va i u ana­li­zi EK. Ta­ko se, me­đu os­ta­lim, u njoj is­ti­če da je eko­nom­ska i fi­nan­cij­ska kri­za u broj­nim zem­lja­ma EU os­ta­vi­la u na­s­lje­đe te­ret vi­so­kog jav­nog du­ga, u ne­kim slu­ča­je­vi­ma uz is­to­dob­no vi­sok dug u pri­vat­nom sek­to­ru, a to i raz­du­ži­va­nje či­ni te­žim. Osim to­ga, sa­daš­nji ma­kro­eko­nom­ski kon­tekst umje­re­nog ras­ta BDPa i vr­lo ni­ske in­fla­ci­je (znat­no is­pod od ECBa ci­lja­nih bli­zu 2%) ni­je baš olak­ša­va­ju­ći za sma­nje­nje omje­ra jav­nog du­ga i BDPa u dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma. Is­to­vre­me­no, u Ko­mi­si­ji na­po­mi­nju i ka­ko su fi­nan­cij­ski uvje­ti tre­nut­no iz­ra­zi­to po­volj­ni: ka­mat­ne sto­pe su na vr­lo ni­skim ra­zi­na­ma,do­volj­no da una­toč re­la­tiv­no ni­skom ras­tu BDPa do­pri­no­se ubla­ža­va­nju te­re­ta ser­vi­si­ra­nja du­ga.

Zbog sve­ga još jed­nom po­nav­lja­ju man­tru o po­tre­bi ja­ča­nja ras­ta BDPa po­zi­va­ju­ći vla­de čla­ni­ca EU na fi­skal­no od­go­vor­ne po­li­ti­ke i pro­ved­bu struk­tur­nih re­for­mi te po­seb­no po­sve­ći­va­nje po­zor­nos­ti kva­li­te­ti jav­nih fi­nan­ci­ja.

Vi­so­ka op­te­re­će­nja jav­nog du­ga u per­s­pek­ti­vi Ko­mi- si­ja pro­ma­tra i s ob­zi­rom na po­sve iz­gle­dan rast jav­ne po­troš­nje ve­za­ne uz sta­re­nje sta­nov­niš­tva (za mi­ro­vi­ne, zdrav­s­tvo, du­go­roč­nu skrb). Vi­so­ki ri­zi­ci odr­ži­vos­ti du­ga u ve­ćem su bro­ju ze­ma­lja EU iz­ra­že­ni­ji u sred­njem ro­ku (a me­đu 12 tak­vih je i Hr­vat­ska), dok je u 10go­diš­njem ho­ri­zon­tu sa­mo kod Slo­ve­ni­je fi­skal­ni stres oci­je­njen vi­so­ki­ma, i to upra­vo zbog fak­to­ra ri­zi­ka po­ve­za­nih sa sta­re­njem.

U slu­ča­ju Hr­vat­ske pi­ta­nje odr­ži­vos­ti du­ga tre­nut­no je i ak­tu­al­ni­je s ob­zi­rom na nje­go­vu dru­gu mje­ru, a to su bru­to po­tre­be fi­nan­ci­ra­nja. Za ovu go­di­nu EK ih pro­cje­nju­je na 17,2 pos­to BDPa jer te po­tre­be uklju­ču­ju i re­fi­nan­ci­ra­nje krat­ko­roč­nog du­ga, a ne sa­mo dos­pi­je­ća du­go­roč­nih du­go­va po kre­di­ti­ma i obvez­ni­ca­ma. U od­no­su na proš­lu go­di­nu te su po­tre­be u nas ove go­di­ne osjet­no vi­še, a utješ­no je što bi one ba­rem u idu­će tri go­di­ne, ba­rem u os­nov­nom sce­na­ri­ju, tre­ba­le po­nov­no bi­ti ne­što ni­že i bli­že europ­skom pro­sje­ku. Struk­tu­ra hr­vat­skog jav­nog du­ga s ob­zi­rom na roč­nost, udjel vanj­skog fi­nan­ci­ra­nja i stra­ne va­lu­te u ukup­nom du­gu ta­ko­đer je u odre­đe­noj mje­ri iz­vor ri­zi­ka fi­skal­nog stre­sa, no do­sa­da je Hr­vat­skoj ve­ći pro­blem bi­la raz­mjer­no vi­so­ka pre­mi­ja ri­zi­ka od­nos­no ci­je­na du­ga. Pri­mje­ri­ce, iako je čak 78 pos­to du­ga u stra­noj va­lu­ti, sa­me pro­mje­ne te­ča­ja do­sad ni­su bi­le iz­vor ve­ćih fi­skal­nih stre­so­ve.

Ka­ko bi­lo, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdravko Ma­rić za dvatri tjedna će predstaviti Strategiju upravljanja javnim dugom ko­ja će zacijelo akceptirati i nalaze Ko­mi­si­je.

MI­NIS­TAR FIANCIJA ZDRAVKO MA­RIĆ ZA DVATRI TJEDNA ĆE PREDSTAVITI STRATEGIJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM KO­JA ĆE ZACIJELO AKCEPTIRATI I NALAZE KO­MI­SI­JE

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdravko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.