Skuplje cigarete za ‘Zdravi fond’

Udruge u zdravstvu Tro­ško­vi li­je­če­nja po­s­lje­di­ca pu­še­nja u 2015. 1,5 ml­rd ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udru­ga pos­lo­da­va­ca u zdravstvu i Ko­ali­ci­ja udru­ga u zdravstvu po­kre­ću ini­ci­ja­ti­vu za os­ni­va­nje “Zdra­vog fon­da”, u ko­ji bi se no­vac pri­kup­ljao skup­ljim du­han­skim pro­izvo­di­ma, a u bu­duć­nos­ti i os­ta­lim pro­izvo­di­ma ko­ji su štet­ni za zdrav­lje, pr­vens­tve­no slat­ki­ši­ma i zas­la­đe­nim pi­ći­ma. Taj bi fond bio odvo­jen od Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, no­vi sus­tav pri­kup­lja­nja nov­ca uveo bi se umjes­to pos­to­je­ćeg iz­dva­ja­nja pri­ho­da od tro­ša­ri­na na cigarete za zdrav­s­tvo, a sav no­vac bi se tran­sfe­ri­rao u Hr­vat­ski za­vod za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje (HZZO). U udru­ga­ma upo­zo­ra­va­ju da su tro­ško­vi li­je­če­nja uz­ro­ko­va­nog du­han­skim pro­izvo­di­ma u 2015. u Hr­vat­skoj iz­no­si­li oko 1,5 mi­li­jar­du ku­na. Pri­jed­log je da u već u ovoj go­di­ni jed­na ku­ti­ja ci­ga­re­ta po­sku­pi za 3 ku­ne, što bi u “Zdravi fond” do­ni­je­lo 1,1 mi­li­jar­du ku­na, u slje­de­ćoj go­di­ni s do­dat­nim po­ve­ća­njem od jed­ne ku­ne mo­gu­će je pri­ku­pi­ti još 1,5 mi­li­jar­di ku­na, a u tre­ćoj uz još 1 ku­nu ukup­no 1,84 mi­li­jar­di. Pu­nje­nje “Zdra­vog fon­da” ovi­si­lo bi o ko­li­či­ni pro­da­nih ku­ti­ja ci­ga­re­ta na tr­ži­štu, a HZZO bi taj no­vac mo­gao ko­ris­ti­ti za iz­rav­nu zdrav­s­tve­nu za­šti­tu, is­tak­nuo je Dra­žen Jur­ko­vić, di­rek­tor UPUZa, pod­sje­tiv­ši da dr­ža­va iona­ko ne is­pu­nja­va svo­je za­kos­n­ke obveze i upla­ću­je pre­ma­lo u HZZO.

T.M./PIX

Dra­žen Jur­ko­vić, di­rek­tor UPUZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.