Za mjes­ta na He­at­hrowu do­bi­li 19 milijuna do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - jb/vl

Cro­atia Air­li­nes pro­da­la je pet pa­ri svo­jih ju­tar­njih slo­to­va na lon­don­skoj zrač­noj lu­ci He­at­hrow ame­rič­kom Del­ta Air­li­ne­su i to za 19 milijuna do­la­ra. Tu su nam in­for­ma­ci­ju po­t­vr­di­li u hr­vat­skoj na­ci­onal­noj kom­pa­ni­ji, uz objaš­nje­nje da ci­je­la tran­ska­ci­ja još ni­je do­vr­še­na. Ugo­vor o pro­da­ji slo­to­va je pot­pi­san i još se sre­đu­je po­prat­na do­ku­men­ta­ci­ja. Del­ta će tih pet slo­to­va pre­uze­ti od 1. trav­nja ove go­di­ne. Cro­atia Air­li­nes je ta­ko za­dr­ža­la če­ti­ri po­pod­nev­na slo­ta na He­at­hrowu i to po­ne­djelj­kom, sri­je­dom, pet­kom i su­bo­tom te će za­dr­ža­ti svo­ju pro­sut­nost na jed­nom od naj­ve­ćih svjet­skih aero­dro­ma. U hr­vat­skoj na­ci­onal­noj kom­pa­ni­ji na­vo­de da će no­vac od pro­da­je slo­to­va upo­tri­je­bi­ti za ra­zvoj kom­pa­ni­je od­nos­no u inves­ti­cij­sko odr­ža­va­va­nje. Pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra s Del­tom je zav­še­na sa­pu­ni­ca oko pro­da­je Cro­ati­ji­nih slo­to­va na He­at­hrowu u ko­ju je upra­va te kom­pa­ni­je kre­nu­la pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.