Re­di­zaj­ni­ra­ni kra­gu­je­vač­ki ‘fi­ćo’ u pro­da­ji sre­di­nom 2017.

FCA Sr­bi­ja pla­ni­ra ove go­di­ne pro­izves­ti 85.000 vo­zi­la, kao i la­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi Fi­at 500L bit će pred­stav­ljen na jed­nom od me­đu­na­rod­nih saj­mo­va auto­mo­bi­la, naj­vje­ro­jat­ni­je u ožuj­ku u Že­ne­vi

Ukom­pa­ni­ji Fi­at Chrys­ler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja (FCA Sr­bi­ja) u po­ne­de­ljak je po­če­la ovo­go­diš­nja pro­izvod­nja svih ver­zi­ja mo­de­la Fi­at 500L. Pro­izvod­nja je or­ga­ni­zi­ra­na u dvi­je smje­ne, a iz kra­gu­je­vač­ke tvor­ni­ce iz­la­zi do 450 go­to­vih auto­mo­bi­la dnev­no.

U pos­lo­vod­stvu FCA Sr­bi­ja ka­žu da je ovo­go­diš­nji pro­izvod­ni plan te kom­pa­ni­je na ra­zi­ni onog iz 2016. ka­da je, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pro­izve­de­no oko 85.000 vo­zi­la.

List Da­nas doz­na­je da će ove go­di­ne kup­ci­ma na europ­skim i sje­ver­no­ame­rič­kim tr­ži­šti­ma bi­ti po­nu­đen i re­di­zaj­ni­ra­ni mo­del auto­mo­bi­la Fi­at 500L, a tzv. ve­li­ki fi­ćo kup­ci­ma bi tre­bao bi­ti dos­tu­pan do sredine go­di­ne.

Još ni­šta od ru­skog tr­ži­šta

Pri­je to­ga će svjet­skoj (i do­ma­ćoj) jav­nos­ti no­vi mo­del bi­ti pred­stav­ljen na ne­kom od me­đu­na­rod­nih saj­mo­va auto­mo­bi­la, naj­vje­ro­vat­ni­je u ožuj­ku na Sa­lo­nu auto­mo­bi­la u Že­ne­vi, naj­z­na­čaj­ni­joj svjet­skoj sa­jam­skoj ma­ni­fes­ta­ci­ji tog ti­pa, na ko­jem je u ožuj­ku 2012. svjet­sku pre­mi­je­ru imao i ta­da naj­no­vi­ji Fi­atov mo­del - Fi­at 500L. Una­toč naj­a­va­ma duž­nos­ni­ka Sr­bi­je da će pre­go­vo­ri o pro­ši­re­nju Spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je, te pri­mje­ni tog tr­go­vin­skog aran­žma­na i na os­ta­le zem­lje Eu­ro­azij­ske eko­nom­ske uni­je (Bje­lo­ru­si­ja, Ka­zah­s­tan, Ar­me­ni­ja i Kir­gis­tan) za­vr­ši­ti sre­di­nom pro­sin­ca, još ne­ma ni­kak­vih in­for­ma­ci­ja o sud­bi­ni tih pre­go­vo­ra.

List Da­nas pro­cje­nju­je da je za­pe­lo upra­vo kod uza­jam­nog bes­ca­rin­skog pla­sma­na auto­mo­bi­la, kra­gu­je­vač­kog Fi­ata 500L na tr­ži­šta Eu­ro­azij­ske uni­je i ru­skih vo­zi­la, naj­vje­ro­vat­ni­je La­de, na sr­p­sko tr­ži­šte.

Re­na­ult ko­či pre­go­vo­re?

Tak­vom spo­ra­zu­mu, ko­ji je pre­ma pro­cje­na­ma po­je­di­nih ana­li­ti­ča­ra šte­tan po Sr­bi­ju, mo­gli bi se us­pro­ti­vi­ti i pred­stav­ni­ci ru­ske kom­pa­ni­je Av­toVAZ ko­ja ni­je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu ru­ske dr­ža­ve, već fran­cu­sko-ja­pan­skog kon­zor­ci­ja Re­na­ult-Ni­ssan. Na­ime, Re­na­ult ne bi bla­go­nak­lo­no gle­dao na pov­la­šte­ni sta­tus La­de na sr­p­skom tr­ži­štu jer bi to ugro­zi­lo pla­sman dru­gih mo­de­la te kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Fi­at 500L pre­mi­je­ru je imao 2012. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.