ULTRABRZIM E-PUNIONICAMA EUROPLJANI HVATAJU TESLU

BMW, Da­imler, VW i Ford gra­de mre­žu za br­že ‘tan­ka­nje’ e-vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ sergej.novosel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Ši­re­nje ul­tra­br­zih punionica od 350 kW do­pri­ni­je­lo bi i ve­ćoj po­traž­nji za elek­tro­auto­mo­bi­li­ma i po­ve­ća­lo i pri­ho­de pro­izvo­đa­či­ma

Di­ljem Eu­rop­ske uni­je pos­tav­lje­no je oko 72.000 jav­nih punionica za elek­trič­na vo­zi­la, a svat­ko tko ih je ko­ris­tio re­ći će da “tan­ka­nje” ba­te­ri­ja mo­že bi­ti i br­že, neo­vis­no o to­me je li ri­ječ o “obič­nim” ili tzv. br­zim punionicama, uvi­jek je na­pa­ja­nje tra­ja­lo pre­du­go. Za­to su naj­ve­ći europ­ski pro­izvo­đa­či BMW, Vol­k­swa­gen, Ford i Da­imler kao naj­is­tak­nu­ti­ji, od­lu­či­li sta­vi­ti gla­ve skup i ra­zvi­ti mre­žu za­is­ta br­zih punionica, ka­ko bi od­go­vo­ri­li na ras­tu­ću po­traž­nju za elek­tro­vo­zi­li­ma i su­prot­sta­vi­li se i ame­rič­koj Tes­li, či­je spe­ci­fič­ne pu­ni­oni­ce udo­vo­lja­va­ju sa­mo nje­nim mo­de­li­ma vo­zi­la.

“Cilj je za po­če­tak instalirati ba­rem 400 punionica no­ve ge­ne­ra­ci­je, s ko­jih bi se električno vozilo da­lo na­pu­ni­ti u sa­mo ne­ko­li­ko minuta, a ne sa­ti. Svaka bi koštala oko 200.000 eura”, objaš­nje­nje je iz­vo­ra ko­ji je pla­no­ve odao Re­uter­su. Kra­će vri­jee pu­nje­nja do­no­si i vi­še nov­ca, jer pro­izvo­đa­či vje­ru­ju da će mre­ža no­ve ge­ne­ra­ci­je olak­ša­ti i po­tro­ša­či­ma od­lu­ku o kup­nji evo­zi­la, ko­ja će se vi­še ku­po­va­ti, što u ko­nač­ni­ci do­vo­di i ve­ćim pri­ho­da u tom sek­to­ru. Za­sad je udio evo­zi­la na europ­skom tr­ži­štu ma­nji od 2 pos­to, re­gis­tri­ra­no ih je u 2016. oko 300.000 ko­ma­da. Ra­zvoj no­vo­ga sus­ta­va punionica će uklju­či­ti i ener­get­ske i stro­jar­ske struč­nja­ke, po­put nje­mač­kog Si­emen­sa i In­nogyja i por­tu­gal­skog Efa­ce­ca, da bi se do­bi­le pu­ni­oni­ce sna­ge 350 ki­lo­va­ta, od­nos­no tri­put ja­če od pos­to­je­ćih Tes­li­nih.

“Ovo je za­jed­nič­ki me­đu­sek­tor­ski na­por ko­ji tre­ba re­zul­ti­ra­ti kva­li­tet­nom in­fras­truk­tu­rom”, go­vo­re struč­nja­ci, dok iz Da­imle­ra po­ru­ču­ju ka­ko će za­hva­lju­ju­ći no­vim punionicama lak­še do 2025. do­se­ći za­da­ni cilj od 1525 pos­tot­nog udje­la elek­trič­nih auto­mo­bi­la u ukup­noj Mer­ce­de­so­voj pro­da­ji. Elon Musk, šef ame­rič­kog Tes­la Mo­tor­sa, ogla­sio se twit­tom ka­ko i tak­ve pu­ni­oni­ce od 350 kW pred­stav­lja­ju “dje­čju igru” pre­ma nje­go­vi­ma. Ana­li­ti­ča­ri tvr­de da Tes­la ne­ma ri­va­la već je neo­vi­san sa svo­jim sus­ta­vom pu­nje­nja (ne­dav­no je pro­ra­di­la nje­go­va, naj­ve­ća svjet­ska punionica ba­te­ri­ja u SADu, op.a.), no, Europljani ga zbog to­ga i že­le sus­ti­ći, što po­ku­ša­va­ju s no­vom ge­ne­ra­ci­jom. Ina­če, pre­ma po­da­ci­ma Me­đu­na­rod­ne ener­get­ske agen­ci­je, od 72.000 punionica u Eu­ro­pi, oko 5800 ih se sma­tra br­zi­ma, sna­ge 43 kW i vi­še. One Tes­li­ne su od 120 kW i tre­ba im po­la sa­ta da na­pu­ne auto stru­jom da bi vo­zio 270 ki­lo­me­ta­ra.

CILJ JE INSTALIRATI BA­REM 400 PUNIONICA S KO­JIH BI SE ELEKTRIČNO VOZILO NAPUNILO U SA­MO NE­KO­LI­KO MINUTA. SVAKA BI KOŠTALA OKO 200.000 €

REUTERS

Mer­ce­des je ovih da­na pres­ti­gao BMW kao naj­ve­ći pro­izvo­đač luk­suz­nih auta, a že­li i pri­mat u e-sek­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.