BROJEM NARUDŽBI JE AIRBUS BO­LJI OD BOEINGA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Europ­ski pro­izvo­đač zra­ko­plo­va Airbus proš­le je go­di­ne is­po­ru­čio osam pos­to vi­še zra­ko­plo­va ne­go u go­di­ni ra­ni­je, a po bro­ju no­vih narudžbi pre­te­kao je glav­nog kon­ku­ren­ta Bo­eing. Kon­cern sa sje­di­štem u To­ulo­seu u 2016. je is­po­ru­čio ukup­no 688 zra­ko­plo­va, nad­ma­šiv­ši vlas­ti­tu prog­no­zu i cilj fi­nan­cij­skog di­rek­to­ra pre­ma ko­ji­ma ih je tre­bao is­po­ru­či­ti vi­še od 650 i vi­še od 670. Na­kon pro­ble­ma u ops­kr­b­nom lan­cu is­po­ru­ke su se opo­ra­vi­le kra­jem go­di­ne. Pre­ma no­vim je po­da­ci­ma Airbus i u 2016. go­di­ni po bro­ju is­po­ru­če­nih zra­ko­plo­va ka­skao za Bo­ein­gom, naj­ve­ćim svjet­skim pro­izvo­đa­čem, ali ga je po­no­vo pre­te­kao po no­vim na­rudž­ba­ma, za­pri­miv­ši ih 731 u proš­loj go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.