Bit­co­in na uda­ru u Kini

Po­top Ki­ne­ski re­gu­la­tor naj­a­vio is­tra­gu zbog ma­ni­pu­la­ci­ja tr­ži­štem

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na­kon ru­še­nja re­kor­da u po­s­ljed­nje vri­je­me, di­gi­tal­na va­lu­ta bit­co­in iz­ne­na­da je za­ro­ni­la po obja­vi da će bi­ti pred­me­tom is­tra­ge u Kini. U sri­je­du uju­tro bit­co­inu je pa­la vri­jed­nost 12 pos­to na 797 do­la­ra, što je pad od 108 do­la­ra. Do nje­ga je doš­lo na­kon što je Ki­na obja­vi­la da otva­ra is­tra­gu o tr­go­va­nju bit­co­ini­ma ra­di ma­ni­pu­la­ci­ja na tr­ži­štu, pra­nja nov­ca, neo­v­la­šte­nog fi­nan­ci­ra­nja i dru­gih pi­ta­nja, obja­vio je Reuters. Ki­ne­ska sre­diš­nja ban­ka u pri­op­će­nju naj­a­vi­la je da će 17. si­ječ­nja pro­ves­ti nad­zor u tvrt­ka­ma ko­je tr­gu­ju bit­co­inom u na­mje­ri da ut­vr­di po­sje­du­ju li sve po­treb­ne li­cen­ci­je, kao i po­štu­ju li pro­pi­se o spre­ča­va­nju pra­nja nov­ca i pos­to­je li ma­ni­pu­la­ci­je tr­ži­štem.

Is­tra­gu ne­ki na tr­ži­štu tu­ma­če u svje­tlu či­nje­ni­ce da ki­ne­ski inves­ti­to­ri do­mi­ni­ra­ju glo­bal­nom tr­go­vi­nom bit­co­inom, a već ne­ko vri­je­me ki­ne­ski re­gu­la­tor ne skri­va za­bri­nu­tost oko bit­co­ina i nje­go­vog po­ten­ci­jal­no ne­ga­tiv­nog efek­ta na ki­ne­ski ren­min­bi. Slab­lje­nje vri­jed­nos­ti ki­ne­ske va­lu­te i top­lje­nje ki­ne­skih de- viz­nih re­zer­vi ko­je su po­s­lje­di­ca spa­ša­va­nja va­lu­te po­seb­no je iz­ra­že­no u po­s­ljed­nje vri­je­me jer tr­ži­šta re­agi­ra­ju na za­oš­tre­nu re­to­ri­ku bu­du­ćeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa.

Bit­co­in je 2016. za­klju­čio ve­ćim sko­kom vri­jed­nos­ti od os­ta­lih va­lu­ta, a po­čet­kom go­di­ne pre­ma­šio je 1000 do­la­ra. Pad je do­šao iz­ne­na­da na­kon što se či­ni­lo da je ušao u fa­zu sta­bi­li­za­ci­je te se tri da­na dr­žao iz­me­đu 880 i 920 do­la­ra. Te­čaj mu snaž­no os­ci­li­ra od da­na ot­kad je stvo­ren. U dva mje­se­ca 2013. vri­jed­nost mu ude­se­te­ros­tru­če­na, pre­ko­ra­čiv­ši 1100 do­la­ra, da bi po­tom u par tje­da­na na­kon ha­ker­skog na­pa­da na to­kij­sku tr­go­vin­sku plat­for­mu Mt. Gox po­to­nuo is­pod 400 do­la­ra.

FOTOLIA

Na tr­ži­štu se sum­nja da Ki­na is­tra­gom že­li po­mo­ći ju­anu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.