Ma­rić spre­ma za­du­že­nja za ot­pla­tu 14 ml­rd. ku­na

No­ve obvez­ni­ce Na na­pla­tu usko­ro dos­pi­je­va 5,5 mi­li­jar­di ku­na i 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Iz­gled­no je da će no­ve obvez­ni­ce bi­ti na re­la­tiv­no du­gi rok, vje­ro­jat­no 10 go­di­na, a ka­ma­te 3% ili nez­nat­no vi­še

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić po­t­vr­dio je da je nje­go­vo mi­nis­tar­stvo za­po­če­lo s pri­pre­ma­ma re­fi­nan­ci­ra­nja pr­vog od tri obvez­nič­ka du­ga ko­ja dr­ža­vi dos­pi­je­va­ju ove go­di­ne. Pr­vi na na­pla­tu sti­že za ma­nje od mje­sec da­na (8. ve­lja­če), a ri­ječ je o do­ma­ćem iz­da­nju obvez­ni­ca (iz 2007.) vri­jed­nom 5,5 mi­li­jar­di ku­na, a sa­mo dva i pol mje­se­ca kas­ni­je na na­pla­tu sti­že i 1,5 mi­li­jar­di USD vri­jed­na pet­go­diš­nja do­lar­ska obvez­ni­ca.

O de­ta­lji­ma i uvjetima, po­put ci­lja­nih iz­no­sa i roč­nos­ti, oči­to će se tek raz­go­va­ra­ti, pa je mi­nis­tar no­vi­na­ri­ma na­kon sjed­ni­ce Vla­de za­sad ot­krio tek da se pri­pre­ma kom­bi­na­ci­ja iz­da­nja na ino­zem­nom i do­ma­ćem tr­ži­štu. Po­djed­na­ko štu­ro oči­to­vao se o ak­tiv­nos­ti­ma na re­pro­gra­mu du­ga ces­tar­skog sek­to­ra, ko­je­mu dos­pi­je­va vi­še od mi­li­jar­du eura obve­za ko­je se pla­ni­ra­ju rje­ša­va­ti u dru­gom kvar­ta­lu.

Ve­za­no uz dos­pi­je­va­ju­će dr­žav­ne obvez­ni­ce, nes­luž­be­no se ču­je da je iz Ka­tan­či­će­ve već odas­lan i po­ziv za­in­te­re­si­ra­nim aran­že­ri­ma za me­đu­na­rod­no iz­da­nje. Oko rje­ša­va­nja dos­pi­je­va­ju­ćeg do­ma­ćeg, pak, ko­je se is­kup­lju­je u ve­lja­či kon­kret­ni­ji tj. služ­be­ni raz­go­vo­ri po­čet će idu­ćih da­na. Ono što se sma­tra iz­gled­nim je da će no­ve obvez­ni­ce bi­ti na re­la­tiv­no du­gi rok, vje­ro­jat­no 10 go­di­na. Jer, u uvjetima i da­lje ni­skih ka­mat­nih sto­pa od­nos­no pri­no­sa, investitorima su jed­nos­tav­no zanimljiviji dulji rokovi. Ne bi tre­ba­lo iz­ne­na­di­ti ni da iz­nos bu­de i ne­što ve­ći od sa­mo­ga dos­pi­je­ća.

Što se pak ti­če va­lu­te, iz­gled­ni­je je da će (i) no­vo do­ma­će iz­da­nje bi­ti kun­sko. To bi po­se­bi­ce mo­gle pre­fe­ri­ra­ti ban­ke jer tre­ba ima­ti na umu da, u skla­du s Ured­bom Vi­je­ća i par­la­men­ta EU o bo­ni­tet­nim zah­tje­vi­ma za kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je i inves­ti­cij­ska druš­tva, s po­čet­kom 2018. na sna­gu stu­pa­ju pro­mje­ne u po­gle­du pon­de­ri­ra­nja ri­zi­ka i pro­pi­sa­nih ogra­ni­če­nja iz­lo­že­nos­ti upra­vo s ob­zi­rom na de­viz­nu (de­viz­no in­dek­si­ra­nu) iz­lo­že­nost pre­ma dr­ža­va­ma.

U UVJETIMA I DA­LJE NI­SKIH KA­MAT­NIH STO­PA, INVESTITORIMA SU JED­NOS­TAV­NO ZANIMLJIVIJI DULJI ROKOVI

Ukrat­ko, i pla­sma­ni dr­ža­vi, ako su u stra­noj va­lu­ti, od ba­na­ka će iz­i­ski­va­ti pri­mje­nu pon­de­ra ri­zi­ka, a to zna­či i utje­caj na (ve­će) ka­pi­tal­ne zah­tje­ve.

Me­đu tr­žiš­nim ak­te­ri­ma pro­cje­nju­je se da bi u 10go­diš­njem za­du­že­nju tra­že­ni pri­no­si mo­gli bi­ti oko 3 pos­to. Pri­bliž­no to­li­ki tre­nut­no su i tra­že­ni pri­no­si za la­ni iz­da­nu obvez­ni­cu 10go­diš­njeg dos­pi­je­ća na se­kun­dar­nom tr­ži­štu. Is­to­dob­no, ra­ču­na se da bi se i eur­sko iz­da­nje na is­ti rok mo­glo kre­ta­ti oko te ra­zi­ne. Ipak, odre­đe­ni oprez iz­a­zi­va ovo­tjed­ni iz­la­zak Por­tu­ga­la na tr­ži­šte obvez­ni­ca ko­ji je mno­ge dr­žav­ne fi­nan­ci­ja­še vi­si­nom pri­no­sa po­ma­lo ra­zo­ča­rao, a hr­vat­skog mi­nis­tra fi­nan­ci­ja mo­gu­će i ma­lo za­bri­nuo. Ipak, ima li se na umu da su dru­ga dva obvez­nič­ka du­ga dr­ža­ve ko­ja ove go­di­ne sti­žu na na­pla­tu bi­la kra­ća po (5 i 7 go­di­na), ali da­ti­ra­ju iz 2012. i 2010. kad su uvje­ti na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma još bi­li da­le­ko ne­po­volj­ni­ji, iz­vjes­no je da će se s ovo­go­diš­njim re­fi­nan­ci­ra­nji­ma dr­žav­nih du­go­va sma­nji­ti i pro­sječ­na ka­ma­ta ko­ju dr­ža­va pla­ća na dug. Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je, im­pli­cit­na ka­mat­na sto­pa za jav­ni dug (tro­ško­vi ka­ma­ta u od­no­su na ukup­nu ra­zi­nu du­ga) ove se go­di­ne pro­cje­nju­je na 4,1 pos­to, što je 0,2 dva pos­tot­na bo­da ni­že ne­go pri­je­go­di­nu dvi­je.

Ina­če, dr­žav­nom pro­ra­ču­nu u 2017. na na­pla­tu dos­pi­je­roč­nos­ti va 27,5 mi­li­jar­di ku­na, ne ra­ču­na­ju­ći tzv. iz­van­pro­ra­čun-ske fon­do­ve s na­gla­skom na ces­tar­ski sek­tor (vi­še od mi­li­jar­du eura) i ne ra­ču­na­ju­ći obve­ze re­fi­nan­ci­ra­nja pri­bliž­no 30ak mi­li­jar­di ku­na krat­ko­roč­no­ga du­ga po tre­zor­skim za­pi­si­ma.

MI­NIS­TAR MA­RIĆ NE OT­KRI­VA HO­ĆE LI PRI­LI­KOM NO­VOG ZA­DU­ŽE­NJA POVUĆI I NE­ŠTO VI­ŠE NOV­CA NE­GO ŠTO DOS­PI­JE­VA NA NA­PLA­TU

PATRIK MACEK/PIXSELL

Hr­vat­sku Vla­du u 2017. če­ka re­fi­na­ci­ra­nje obve­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.