Vla­da ZLD-u odo­bri­la kre­dit­no za­du­že­nje

ZLD tre­ba sam osi­gu­ra­ti 55,5 mil. eura, a 32,5 mil. eura kre­di­ti­ma HBOR-a i EIB-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zrač­noj lu­ci Du­brov­nik (ZLD) Vla­da je ju­čer odo­bri­la kre­dit­no za­du­že­nje kod Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke, za fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta ra­zvo­ja du­bro­vač­kog aero­dro­ma. Pro­jekt ra­zvo­ja ZLDa po­kre­nut je 2010., a ri­ječ je o inves­ti­ci­ji vri­jed­noj pri­bliž­no 246 mi­li­ju­na ku­na, pod­sje­tio je mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić.

Sre­di­nom proš­le go­di­ne, Eu­rop­ska je ko­mi­si­ja za ovaj pro­jekt odo­bri­la fi­nan­cij­ski do­pri­nos od 158 mi­li­ju­na eura, od če­ga sa­ma ZLD mo­ra osi­gu­ra­ti 88 mi­li­ju­na eura. Pri­tom bi Zrač­na lu­ka tre­ba­la osi­gu­ra­ti 55,5 mi­li­ju­na eura iz vlas­ti­tih sred­sta­va, dok će se pre­os­ta­lih 32,5 mi­li­ju­na eura ‘na­mak­nu­ti’ kre­di­ti­ma HBORa i EIBa. Pro­jekt pro­ši­re­nja u do­grad­nje du­bro­vač­kog aero­dro­ma bio je me­đu če­ti­ri pro­jek­ta ko­ja su pr­va do­bi­la odo­bre­nja EIBa za fi­nan­ci­ra­nje kroz tzv. Jun­c­ke­rov plan, od­nos­no Europ­ski fond za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSU).

Pro­jekt Ra­zvoj Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik obu­hva­ća iz­grad­nju i do­grad­nju obje­ka­ta uz­let­nos­li­jet­ne sta­ze, sta­ze za vož­nju, sta­jan­ku, os­nov­ne sta­ze, pos­tro­je­nje za skla­di­šte­nje i ops­kr­bu go­ri­vom, objek­te za pri­hvat i ot­pre­mu te re­kons­truk­ci­ju i iz­grad­nju kom­plek­sa put­nič­kog ter­mi­na­la, ka­zao je mi­nis­tar But­ko­vić.

Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.