TRO­ŠAK PRO­MJE­NE IME­NA

387 TI­SU­ĆA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tro­šak po­s­ljed­nje pro­mje­ne na­zi­va mi­nis­tar­sta­va ukup­no iz­no­si 387 ti­su­ća ku­na. Iz­ra­ču­na­la je to Vla­da na zah­tjev sa­bor­skog zas­tup­ni­ka SDP-a Želj­ka Jo­va­no­vi­ća, a pre­ma od­go­vo­ru ko­ji mu je ju­čer upu­ćen, to­li­ko su sta­ja­le na­ba­vu no­vih nat­pis­nih plo­ča, pe­ča­ta, pro­mje­na po­da­ta­ka u pro­met­nim vo­zi­li­ma mi­nis­tar­sta­va, te me­mo­ran­du­ma, za­šti­će­nih obra­za­ca i Fi­na cer­ti­fi­ka­ta. Po­je­di­nač­no, naj­ve­ći iz­da­tak, go­to­vo tre­ći­nu ukup­nog iz­no­sa, ima­lo je Mi­nis­tas­tvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re. Iz Vla­de su tro­ško­ve od­mah us­po­re­di­li i s oni­ma iz 2011. ka­da je SDP-ova ko­ali­cij­ska Vla­da za pro­mje­ne na­zi­va mi­nis­tar­sta­va ima­la vi­še ne­go dvos­tru­ko ve­će tro­ško­ve, ukup­no 788 ti­su­ća ku­na. Ta­da je pro­mje­na na­zi­va naj­vi­še sta­ja­la u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de, go­to­vo če­t­vr­ti­na ukup­nog iz­no­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.