Pro­met u tr­go­vi­ni po­ras­tao 27. mje­sec za­re­dom

Pre­ma po­da­ci­ma DZS-a, pro­met od tr­go­vi­ne na ma­lo što su ga os­tva­ri­li svi pos­lov­ni su­bjek­ti, u stu­de­no­me no­mi­nal­no je po­ras­tao za 2,5 pos­to, a re­al­no za 2,7 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo u stu­de­no­me proš­le go­di­ne re­al­no je po­ras­tao za 2,7 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, 27. mje­sec za­re­dom, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku objav­lje­ni u če­t­vr­tak. Pre­ma po­da­ci­ma DZSa, pro­met od tr­go­vi­ne na ma­lo što su ga os­tva­ri­li svi pos­lov­ni su­bjek­ti ko­ji se ba­ve tom dje­lat­noš­ću bez ob­zi­ra na svo­ju pre­tež­nu dje­lat­nost, u stu­de­no­me, pre­ma ka­len­dar­ski pri­la­go­đe­nim po­da­ci­ma, no­mi­nal­no je po­ras­tao za 2,5 pos­to, a re­al­no za 2,7 pos­to u od­no­su na is­ti mje­sec 2015. go­di­ne.

Ti­me je po­t­vr­đe­no da je u stu­de­no­me pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo ras­tao 27. mje­sec za­re­dom, od­nos­no ne­pre­ki­nu­to od ko­lo­vo­za 2014. go­di­ne. Re- al­na sto­pa iz stu­de­no­ga pred­stav­lja us­po­ra­va­nje u od­no­su na lis­to­pad ka­da je po­ras­la 5,3% na go­diš­njoj ra­zi­ni. Na mje­seč­noj ra­zi­ni, u od­no­su na lis­to­pad, po­troš­nja je u Hr­vat­skoj, mje­re­na pro­me­tom od tr­go­vi­ne na ma­lo, no­mi­nal­no ma­nja za 1,2%, a re­al­no za 1,6%. Pro­ma­tra­no po pre­tež­noj dje­lat­nos­ti pos­lov­nih su­bje­ka­ta, a pre­ma ka­len­dar­ski pri­la­go­đe­nim in­dek­si­ma, u stu­de­no­me je u od­no­su na is­ti mje­sec 2015. naj­vi­še, za 5,7 pos­to, po­ras­tao pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo neprehrambenim pro­izvo­di- ma, osim tr­go­vi­ne mo­tor­nim go­ri­vi­ma. Tr­go­vi­na na ma­lo, osim spe­ci­ja­li­zi­ra­ne tr­go­vi­ne mo­tor­nim go­ri­vi­ma i ma­zi­vi­ma, po­ras­la je za 2,6%, a ma­lo­pro­da­ja osim tr­gov­ne mo­tor­nim vo­zi­li­ma i mo­to­cik­li­ma, za 2,4%. Is­to­dob­no je pro­met u ma­lo­pro­da­ji hra­ne, pi­ća i du­han­skih pro­izvo­da sma­nje­na za 0,3%. Pre­ma tr­go­vač­kim stru­ka­ma, u stu­de­nom la­ni je pre­ma iz­vor­nim, ne­pri­la­go­đe­nim in­dek­si­ma, na go­diš­njoj ra­zi­ni no­mi­nal­no naj­vi­še po­ve­ćan pro­met u ma­lo­pro­da­ji mo­tor­nih vo­zi­la za 16,4%.

U STU­DE­NO­ME JE U OD­NO­SU NA IS­TI MJE­SEC 2015. GO­DI­NE NAJ­VI­ŠE, ZA 5,7 POS­TO, PO­RAS­TAO PRO­MET U TR­GO­VI­NI NA MA­LO NEPREHRAMBENIM PRO­IZVO­DI­MA

T.T./PIX

Ipak, re­al­na sto­pa iz stu­de­no­ga pred­stav­lja us­po­ra­va­nje u od­no­su na lis­to­pad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.