Me­đu tri naj­bo­lje dr­ža­ve Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska je u stu­de­nom bi­la me­đu tri zem­lje Eu­rop­ske uni­je s naj­s­naž­ni­jim sko­kom in­dus­trij­ske pro­izvod­nje na mje­seč­noj ra­zi­ni, po­ka­zu­ju u če­t­vr­tak objav­lje­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta. U stu­de­nom je se­zon­ski pri­la­go­đe­na in­dus­trij­ska pro­izvod­nja u Hr­vat­skoj po­no­vo snaž­no ubr­za­la, po­sko­čiv­ši za 3,7 pos­to u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec ka­da je uve­ća­na skrom­ni­jih 1,6 pos­to. Ti­me je Hr­vat­ska bi­la me­đu tri zem­lje EU s naj­ve­ćim sko­kom in­dus­trij­ske pro­izvod­nje na mje­seč­noj ra­zi­ni, ko­ju pre­dvo­di Ir­ska, sa sko­kom pro­izvod­nje za čak 16,3 pos­to. Sli­je­di Dan­ska s po­ve­ća­njem pro­izvod­nje za 4,6 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.