Bje­lo­var­ski sud otvo­rio i za­tvo­rio pr­vi ste­čaj po­tro­ša­ča za dug od 200.000 kn

Na­kon Fi­ne Naj­ve­ći broj no­vih pred­me­ta, njih 95, ima Op­ćin­ski gra­đan­ski sud u Za­gre­bu, a neo­če­ki­va­no:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Kod nad­zo­ra pr­va is­kus­tva uka­zu­ju na manj­ka­vos­ti. Po­treb­no je kva­li­tet­ni­je re­gu­li­ra­ti pro­vje­ru po­šte­nos­ti po­tro­ša­ča

Naj­ve­ći broj pri­jed­lo­ga za otva­ra­nje pos­tup­ka ste­ča­ja po­tro­ša­ča oče­ki­va­no ima Op­ćin­ski gra­đan­ski sud u Za­gre­bu ko­ji je i naj­ve­ći u zem­lji ukup­no 95, ali još ne­ma ni­je­dan pos­tu­pak ko­ji je otvo­ren. Za raz­li­ku od to­ga, pr­vi osob­ni ban­krot u Hr­vat­skoj pro­gla­šen je nad jed­nim Bje­lo­var­ča­ni­nom. Ri­ječ je o od­lu­ci Op­ćin­skog su­da u Bje­lo­va­ru ko­jom je pos­tu­pak is­to­dob­no otvo­ren i za­tvo­ren pri­je mje­sec da­na. Nit­ko se ni­je ža­lio, doz­na­je­mo, i ta­ko je od­lu­ka pos­ta­la pra­vo­moć­na.

Za­kon o ste­ča­ju po­tro­ša­ča pre­dvi­đa i tak­vo br­zo rje­še­nje u slu­ča­ju kad fi­zič­ka oso­ba, po­red nes­po­sob­nos­ti za pla­ća­nje, ne­ma imo­vi­ne za na­mi­re­nje vje­rov­ni­ka. U kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je je bi­lo ni za na­mi­re­nje tro­ško­va, kao ni za pos­to­je­će obve­ze pre­ma vje­rov­ni­ci­ma u iz­no­su ne­što ve­ćem od 200.000 ku­na. Slu­čaj je neo­bi­čan po ne­ki­ma zbog či­nje­ni­ce da dug ni­je mi­li­jun­ski, ali prav­ni­ci po­jaš­nja­va­ju da je sve lo­gič­no, na­ime stek­li su se uvje­ti te će se u slje­de­ćih pet go­di­na pro­vje­ra­va­ti po­šte­nost sa­mog po­tro­ša­ča. Za­da­tak je to po­vje­re­ni­ka, ko­ji u prak­si tre­ba nad­zi­ra­ti even­tu­al­no stje­ca­nje imo­vi­ne, iz ko­je bi se na­mi­ri­le traž­bi­ne. Kad je ri­ječ o nad­zo­ru, pr­va is­kus­tva uka­zu­ju na za­kon­ske manj­ka­vos­ti. Po­je­di­ni po­vje­re­ni­ci sma­tra­ju da je po­treb­no kva­li­tet­ni­je re­gu­li­ra­ti mo­guć­nos­ti pro­vje­re po­šte­nos­ti po­tro­ša­ča ti­je­kom raz­dob­lja kuš­nje. Tre­ba­lo bi osi­gu­ra­ti, ka­žu na­ši iz­vo­ri, ti­jes­ni­ju su­rad­nju jav­nih ti­je­la i po­vje­re­ni­ka, ta­ko da ne mo­ra­ju kon­tro­li­ra­ti što se zbi­va po pi­ta­nju grun­tov­nih upi­sa u ci­je­loj dr­ža­vi, ne­go da ih zem­ljiš­ni su­do­vi oba­vi­jes­te po služ­be­noj duž­nos­ti. Ide­ja je zre­la za raz­miš­lja­nje jer do­la­zi na­kon sum­nji ko­je i vje­rov­ni­ci iz­ra­ža­va­ju u po­gle­du mo­gu­ćih zlo­upo­ra­ba no­vog pos­tup­ka, od pre­no­še­nja neo­p­te­re­će­ne imo­vi­ne pri­je po­kre­ta­nja pos­tup­ka na­da­lje, uklju­ču­ju­ći i po­seb­ne ma­ne­vre po­put ra­zvo­da su­pruž­ni­ka. Ina­če, za oče­ki­va­ti je no­ve ste­ča­je­ve i na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du, gdje su 2016. ima­li 88 na­ve­de­nih pred­me­ta (8 ih je us­tup­lje­no na rje­ša­va­nje dru­gim su­do­vi­ma, a 6 ih je ri­je­še­no na na­čin da je od­ba­čen pri­jed­log), no svi os­ta­li su u rje­ša­va­nju. Us­to, do 11. si­ječ­nja on­dje je os­no­va­no još 7 no­vih pred­me­ta, a pr­vi spis je for­mi­ran sre­di­nom 2016.

B. Š./PIX

Za oče­ki­va­ti je no­ve ste­ča­je­ve na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.