ZA RA­ZVOJ I

Vi­jes­ti UNAPREĐENJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ši­ben­skok­nin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk sklo­pio je ugo­vo­re vri­jed­ne 318.000 ku­na s 20 lo­vač­kih dru­šta­va lo­vo­za­kup­ni­ka za­jed­nič­kih lo­vi­šta na po­dru­čju žu­pa­ni­je.

Sred­stva su na­mi­je­nje­na za ra­zvoj, una­pre­đe­nja i pro­midž­bu lov­s­tva i to za uz­goj i unos div­lja­či, za­šti­tu usje­va od div­lja­či, ure­đe­nje šum­skih pu­to­va, opre­ma­nje lo­vi­šta, suz­bi­ja­nje kri­vo­lo­va.

“Or­ga­ni­zi­ra­nost lov­s­tva, lo­vi­šta i broj­nost div­lja­či pre­du­vje­ti su za ra­zvo­ja lov­nog tu­riz­ma, ali zbog ogra­ni­če­nih ka­pa­ci­te­ta bi­ore­sur­sa lov i od­strel ne mo­ra­ju bi­ti is­klju­či­ve dje­lat­nos­ti već lov­ci mo­gu is­ko­ris­ti­ti svo­je po­ten­ci­ja­le kroz edu­ka­cij­ske tu­re, gas­tro pre­zen­ta­ci­ju”, is­tak­nuo je žu­pan Go­ran Pa­uk.

PXL

Žu­pan Go­ran Pa­uk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.