HTZ u Be­ču i Utrec­h­tu

Tu­ri­zam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Je­dan

od saj­mo­va na ko­ji­ma go­di­na­ma HTZ tra­di­ci­onal­no nas­tu­pa je Va­kan­ti­ebe­urs u Utrec­h­tu, pr­vi tu­ris­tič­ki sa­jam u go­di­ni, ko­ji se odr­ža­va od 11. do 15. si­ječ­nja. Ri­ječ je o saj­mu ko­ji je u ve­li­koj mje­ri po­sve­ćen kam­pin­gu, a ka­ko su Ni­zo­zem­ci me­đu naj­broj­ni­jim stra­nim po­sje­ti­te­lji­ma hr­vat­skih kam­po­va, taj je sa­jam va­žan, tim vi­še što se obra­ća i ši­roj i pos­lov­noj pu­bli­ci. Uz HTZ, ta­mo je i de­se­tak hr­vat­skih tu­ris­tič­kih tvrt­ki i za­jed­ni­ca­su­iz­la­ga­ča. U pr­va dva da­na hr­vat­ski štand je vr­lo po­sje­ćen te je si­gur­no da će i u ovoj go­di­ni ni­zo­zem­sko tr­ži­šte ima­ti ve­lik i va­žan udio u ukup­nim re­zul­ta­ti­ma, na­vo­de iz Glav­nog ure­da HTZa. Hr­vat­ska će se u Ni­zo­zem­skoj pred­sta­vi­ti još i na saj­mu u Le­euwar­de­nu kra­jem si­ječ­nja. Tu­ris­tič­ki sa­jam Fe­ri­en­me­sse u Be­ču po­čeo je u če­t­vr­tak i tra­je ta­ko­đer do 15. si­ječ­nja, a ri­ječ je o vo­de­ćem i iz­nim­no po­sje­će­nom tu­ris­tič­kom saj­mu u Aus­tri­ji iz ko­je se i ove go­di­ne, s ob­zi­rom na bli­zi­nu tr­ži­šta i do sa­da is­ka­za­ni in­te­res, oče­ku­je nas­ta­vak uz­laz­nog tren­da do­la­za­ka tu­ris­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.