Za stu­dent­ski dom Grad do­ni­ra 1,69 mil. ku­na

Sve­uči­li­šte Du­brov­nik Otva­ra­nje stu­dent­skog do­ma sa 505 kre­ve­ta pla­ni­ra­no je uoči po­čet­ka aka­dem­ske go­di­ne 2018./2019.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad Du­brov­nik do­ni­rao je 1,69 mi­li­ju­na ku­na za nul­tu fa­zu ra­do­va na Stu­dent­skom do­mu vri­jed­nom 185 mi­li­ju­na ku­na.

Stu­dent­ski dom u Du­brov­ni­ku imat će 254 so­be s 503 pos­te­lje. Pred­nost pri do­bi­va­nju pra­va na dom imat će stu­den­ti lo­ši­jeg so­ci­jal­nog po­lo­ža­ja. Po­če­tak iz­grad­nje oče­ku­je se ti­je­kom ove go­di­ne, a otva­ra­nje uoči aka­dem­ske go­di­ne 2018./2019. Ci­je­na iz­grad­nje je ne­što vi­ša od 185 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je 150 mi­li­ju­na ku­na iz fon­do­va EU, Grad Du­brov­nik su­fi­nan­ci­ra pro­jekt s 30 mi­li­ju­na ku­na, a Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja s tri mi­li­ju­na ku­na te ne­što vi­še od mi­li­jun ku­na sred­sta­va je Sve­uči­li­šta u Du­brov­ni­ku. “Nul­ta fa­za ra­do­va je iz­mje­šta­nje Za­vo­da za me­di­te­ran­ske kul­tu­re iz Du­brov­ni­ka u Či­ba­ču u Žu­pi du­bro­vač­koj. To će nam bi­ti uvjet za iz­grad­nju do­ma, pro­ce­du­ra se odu­ži­la ne­što vi­še ne­go što je tre­ba­la, ali ne­će nam se po­re­me­ti­ti rokovi grad­nje”, re­kao je ju­čer rek­tor Sve­uči­li­šta u Du­brov­ni­ku Nik­ša Bu­rum.

Teh­nič­ki gra­do­na­čel­nik An­dro Vla­hu­šić na­po­me­nuo je ka­ko Grad u po­s­ljed­njih de­set go­di­na po­du­pi­rao pro­jekt Stu­dent­skog do­ma, te ka­ko se na­da da će ovaj pro­jekt bi­ti spre­man za upis­nu se­zo­nu aka­dem­ske go­di­ne 2018./2019. Vo­di­telj pro­jek­ta iz­grad­nje Stu­dent­skog do­ma Mar­ko Po­tre­bi­ca re­kao je ka­ko je ovaj bi­tan pro­jekt pre­poz­nat iz­van ok­vi­ra po­li­ti­ke. “Uvi­jek smo se ov­dje dr­ža­li za is­ti štap. Za­do­volj­stvo nam je što smo uš­li u za­vr­š­nu fa­zu pro­jek­ta i da će 503 le­ža­ja bi­ti na ras­po­la­ga­nju stu­den­ti­ma u ro­ku. Ti­je­kom ove go­di­ne oče­ku­je nas ne­kih 11 mi­li­ju­na ku­na inves­ti­ci­je i na­da­mo se da će­mo to sve re­ali­zi­ra­ti”, re­kao je Po­tre­bi­ca. Upi­tan za­što je na ne­dav­noj sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća kra­jem pro­sin­ca re­kao ka­ko je pot­pi­si­va­nje ovog ugo­vo­ra pro­tu­za­ko­ni­to, Vla­hu­šić je od­go­vo­rio ka­ko su ta­da “ne­dos­ta­ja­le pre­drad­nje”. Ugo­vor je pot­pi­san još 28. pro­sin­ca, a is­pla­ćen ju­čer.

DAZ

Pro­jekt stu­dent­skog do­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.