Mag­ni­na la­kir­ni­ca u Ma­ri­bo­ru

Ka­nad­sko-aus­trij­ski auto­mo­bil­ski kon­cern sti­že u Slo­ve­ni­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­nad­sko-aus­trij­ski auto­mo­bil­ski kon­cern Mag­na pre­mjes­tit će u bli­zi­nu Ma­ri­bo­ra dio pro­izvod­nje iz svo­je tvor­ni­ce za mon­ta­žu auto­mo­bi­la u oko­li­ci Gra­za, pi­še ma­ri­bor­ski list Ve­čer. Mon­ta­ža Mag­ni­ne la­kir­ni­ce u mjes­tu Ho­če kod Ma­ri­bo­ra tre­ba­lo bi po­če­ti u dru­gom kvar­ta­lu ove go­di­ne, re­kao je Don Wal­ker, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je, go­vo­re­ći o nje­nim pla­no­vi­ma u Eu­ro­pi slje­de­ćih go­di­na. U no­voj la­kir­ni­ci Mag­ne u Slo­ve­ni­ji, 30 mi­nu­ta vož­nje od Gra­za, bit će za­pos­le­no oko 400 lju­di, na­vo­di Ve­čer. Is­to­dob­no, u Gra­zu će, pre­ma pla­no­vi­ma Mag­ne, usko­ro za­po­če­ti pro­izvod­nja dva no­va ti­pa vo­zi­la za BMW i Ja­gu­ar Land Ro­ver. Slo­ven­ski par­la­ment je pri­je mje­sec da­na pri­hva­tio po­se­ban za­kon ko­ji omo­gu­ća­va ot­kup 100 hek­ta­ra zem­lji­šta na po­dru­čju op­ći­ne Ho­čeSliv­ni­ca, bli­zu ma­ri­bor­skog aero­dro­ma, za po­tre­be bu­du­će in­dus­trij­ske zo­ne. Po­se­ban za­kon je bio po­tre­ban ra­di pla­no­va Mag­ne.

PD

Bit će za­pos­le­no 400 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.