ŠABAC NU­DI LJEKARNE

U ZAKUP PRIVATNICIMA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Lje­kar­na Šabac obja­vi­la je oglas za iz­da­va­nje u zakup pos­lov­nih pros­to­ri­ja u Šap­cu i op­ći­na­ma Vla­di­mir­ci, Ko­ce­lje­va i Bo­ga­tić. U zakup se da­je 17 pos­lov­nih pros­to­ri­ja, na 10 go­di­na, a obve­za za­kup­ca je da za­pos­li svo far­ma­ce­ut­sko osob­lje, 30% ne­me­di­cin­skog osob­lja, te da u pros­to­ru obav­lja is­klju­či­vo tr­go­vi­nu far­ma­ce­ut­skim pro­izvo­di­ma na ma­lo. Ovo je tre­ći put u po­s­ljed­njih mje­sec da­na da Šabac svo­je dr­žav­ne ljekarne nu­di u zakup privatnicima. Po­čet­na ci­je­na za­kup­ni­ne za ci­je­lo raz­dob­lje za­ku­pa iz­no­si 86,968.736 di­na­ra) oko 5,2 mil. ku­na) bez PDV-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.