RS MO­RA PRE­UZE­TI

KRAJINA OSI­GU­RA­NJE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Re­pu­bli­ka Sr­p­ska vje­ro­jat­no po­nov­no pre­uzi­ma Krajina osi­gu­ra­nje. Na­kon što su in­dij­ski ve­ćin­ski vlas­ni­ci zbog ni­za ne­za­ko­ni­tos­ti po­bje­gli iz zem­lje, IRB i ma­li di­oni­ča­ri od­lu­či­li su za de­se­tak da­na ime­no­va­ti no­vi Uprav­ni od­bor. IRB, kao naj­ve­ći po­je­di­nač­ni di­oni­čar, mo­že for­mi­ra­ti no­ve or­ga­ne upra­ve. To im je omo­gu­ći­lo Po­vje­rens­tvo za vri­jed­nos­ni­ce, ko­je je ve­ćin­skim vlas­ni­ci­ma iz In­di­je za­bra­ni­la pra­vo gla­sa u Skup­šti­ni di­oni­ča­ra. Ve­ći­na za­pos­le­ni­ka preš­la je u dru­ga osi­gu­ra­va­ju­ća druš­tva, vi­še od 90 pos­to kli­je­na­ta su iz­gu­bi­li, a pla­će ni­su do­bi­li tri mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.