TA­LI­JAN­SKI UNI­CRE­DIT USKO­RO NA SVOM NAJ­VE­ĆEM TES­TU

Fo­kus na ban­ka­ma na­kon pro­pa­log iz­la­ska na tr­ži­šte Mon­te dei Pas­c­hi­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Ula­ga­či u Uni­Cre­dit mo­gu ra­ču­na­ti tek na 0,6% ras­ta pri­ho­da do 2019.

Na­kon što je po­ku­šaj Mon­te dei Pas­c­hi di Si­ena da na tr­ži­štu pri­ku­pi pet mi­li­jar­di eura ka­pi­ta­la za­vr­šio ne­us­pje­hom, oči inves­ti­to­ra sa­da se okre­ću naj­ve­ćem ta­li­jan­skom kre­di­to­ru UniCre­di­tu u či­jem je vlas­niš­tvu Za­gre­bač­ka ban­ka. Uni­Cre­dit tr­ži­štu će po­nu­di­ti pra­va u vri­jed­nos­ti 13 mi­li­jar­di eura, go­to­vo iden­tič­no svo­joj tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti, u skla­du s pla­nom čel­nog čo­vje­ka Jean Pierre Mus­ti­era. Di­oni­ča­ri bi tre­ba­li da­ti i ze­le­no svje­tlo za ko­nver­zi­ju ko­jom će se sva­kih de­set di­oni­ca pre­pa­ki­ra­ti u jed­nu no­vu na­kon što je pad ci­je­ne di­oni­ce pre­ma­šio 45 pos­to proš­le go­di­ne.

Fi­nan­cij­ska injek­ci­ja

Ne­us­pje­la po­nu­da di­oni­ca Mon­te dei Pas­c­hi di Si­ena te po­tom ‘ba­ilo­ut’ ta­moš­nje vla­de po­nov­no su ras­plam­sa­li stra­ho­ve u Eu­ro­pi o spo­sob­nos­ti ta­li­jan­skih ba­na­ka da se no­se s ra­zi­nom lo­ših kre­di­ta, pi­še Blo­om­berg. Nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Wol­f­gang Sc­ha­euble po­ru­čio je u sri­je­du da uop­će ne sum­nja da će se Ita­li­ja dr­ža­ti europ­skih pra­vi­la o spa­ša­va­nju ba­na­ka, što je ra­ni­je obe­ćao ta­li­jan­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Pi­er Car­lo Pa­do­an. Ona omo­gu­ću­ju dr­žav­nu fi­nan­cij­sku injek­ci­ju u ban­ke pod strik­t­nim uvjetima, is­klju­či­vo ako je kre­di­tor sol­ven­tan i tek po­što vje­rov­ni­ci (ula­ga­či i šte­di­še) pod­ne­su pr­vi val gu­bi­ta­ka.

Tr­ži­šte op­ti­mis­tič­no

Mus­ti­ero­vu stra­te­gi­ju ka­pi­tal­nog ja­ča­nja pre­zen­ti­ra­nu u pro­sin­cu ana­li­ti­ča­ri su do­če­ka­li po­zi­tiv­no. Po­put ma­njeg kon­ku­ren­ta, Uni­Cre­dit pla­ni­ra is­ko­ris­ti­ti ve­ći­nu nov­ca da ap­sor­bi­ra gu­bit­ke po kre­di­ti­ma, s ključ­nom raz­li­kom što je Uni­Cre­dit pro­fi­ta­bi­lan i ka­pi­tal pri­kup­lja za ve­li­ku ope­ra­ci­ju čiš­će­nja, a ne pu­ko pre­živ­lja­va­nje po­put Mon­te dei Pas­c­hi­ja. U ne­dav­nom in­ter­v­juu Mustier je re­kao da se u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na sas­tao s vi­še od 200 ula­ga­ča od ko­jih su mno­gi iz­ra­zi­li sprem­nost za inves­ti­ra­nje te da će pra­va po­nu­di­ti pri­je 10. ožuj­ka. Od­lu­če li se po­du­pri­je­ti Uni­cre­dit, ula­ga­či ne­će mo­ći ra­ču­na­ti na osjet­ni rast pri­ho­da. Ve­ći­na Eu­ro­pe pos­lu­je u okru­že­nju mi­ni­mal­nih ka­mat­nih sto­pa u ko­jem je Uni­Cre­dit naj­a­vio tek 0,6pos­tot­ni rast pri­ho­da do 2019. Plan za ve­ću pro­fi­ta­bil­nost i 4,7 mi­li­jar­di eura do­bi­ti u 2019. (tri pu­ta vi­še ne­go 2015.) Mustier će re­ali­zi­ra­ti ste­za­njem tro­škov­ne stra­ne, re­za­njem ti­su­ća rad­nih mjes­ta, po­naj­pri­je po­ti­ca­njem do­bro­volj­nih umi­rov­lje­nja.

Us­pjeh u pri­kup­lja­nju ka­pi­ta­la sa za­ni­ma­njem će se iš­če­ki­va­ti i u lo­kal­nim ban­kar­skim kru­go­vi­ma. Mje­se­ci­ma se mo­gu ču­ti gla­si­ne o po­ten­ci­jal­noj pro­da­ji Za­gre­bač­ke ban­ke fran­cu­skom So­ci­ete Ge­ne­ra­le ko­ji je ne­dav­no pro­dao do­ma­ću po­druž­ni­cu Split­sku ban­ku OTPu. Za­sad tran­sak­ci­ju ni­su de­man­ti­ra­li iz Mi­la­na, kao što ni Fran­cu­zi ni­su de­ci­di­ra­no rek­li da od­la­ze iz Hr­vat­ske.

FOTO

Jean Pierre Mustier sas­tao se s de­se­ti­na­ma ula­ga­ča ko­ji su, tvr­di, sprem­ni na ula­ga­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.