FBiH pro­da­je BH Te­le­com tur­skoj kom­pa­ni­ji Tur­k­cell?

Fa­dil No­va­lić, fe­de­ral­ni pre­mi­jer, opo­vr­ga­va pre­uzi­ma­nje tvrt­ke u ovom man­da­tu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

SDP BiH tvr­di ka­ko ima in­for­ma­ci­je da bi HT ku­pio ve­ćin­ski vla­din pa­ket di­oni­ca u HT Mos­ta­ru

Ana­li­za pos­lo­va­nja i pre­us­troj dva te­le­kom ope­ra­te­ra u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni (BiH) ko­ji su još u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu je­dan je od uvje­ta Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) da bi toj zem­lji nas­ta­vio pru­ža­ti fi­nan­cij­sku pot­po­ru, a to je pos­ta­lo po­vo­dom za raz­mje­nu op­tuž­bi iz­me­đu opor­be i vlas­ti u Fe­de­ra­ci­ji BiH da se pod tom krin­kom pri­pre­ma “na­mje­šte­na” pro­da­ja tih tvrt­ki, i to po et­nič­koj os­no­vi.

Pred­stav­nik MMF-a u BiH Fran­cis­co Pa­ro­di po­t­vr­dio je da je dio obve­za što su ih vlas­ti BiH pre­uze­le, ka­da su 2016. go­di­ne pri­hva­ti­le no­vi pro­ši­re­ni aran­žman s tom ins­ti­tu­ci­jom, i pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s me­đu­na­rod­nim sa­vjet­ni­ci­ma ra­di “pro­ved­be ope­ra­tiv­ne i fi­nan­cij­ske du­bin­ske ana­li­ze” za BH Te­le­com i HT Mos­tar. Cilj je te ana­li­ze, ka­ko je po­jas­nio Pa­ro­di za list Glas Sr­p­ske, “pre­us­troj ili pro­da­ja di­oni­ca” dva te­le­kom ope­ra­te­ra ko­ji su u ve­ćin­skom dr­žav­nom od­nos­no vlas­niš­tvu Fe­de­ra­ci­je BiH. Vlas­ti Re­pu­bli­ke Sr­p­ske svoj su en­ti­tet­ski te­le­kom pro­da­le još 2007. go­di­ne, a ku­pio ga je Te­le­kom Sr­bi­je za 646 mi­li­ju­na eura, što je ta­da oci­je­nje­no ne­re­al­no vi­so­kom, po­li­tič­ki uvje­to­va­nom po­nu­dom.

U Fe­de­ra­ci­ji BiH op­ci­ja pro­da­je dva te­le­kom ope­ra­te­ra sa sje­di­štem u Sa­ra­je­vu i Mos­ta­ru ni­ka­da ni­je oz­bilj­no raz­ma­tra­na, jer je prev­la­da­la ocje­na ka­ko se iz nji­ho­ve do­bi­ti mo­že osi­gu­ra­ti traj­ni i sta­bil­ni iz­vor pu­nje­nja pro­ra­ču­na. No, u pro­tek­lim go­di­na­ma tr­žiš­na utak­mi­ca pro­mi­je­ni­la je tu per­s­pek­ti­vu, jer su nji­ho­vi pri­ho­di iz go­di­ne u go­di­nu po­če­li pa­da­ti.

HT Mos­tar je u 2015. go­di­ni os­tva­rio vi­še ne­go skrom­nu do­bit od oko 700 ti­su­ća eura.

U us­po­red­bi s go­di­nom pri­je, ri­ječ je o dras­tič­nom pa­du jer je ta­da os­tva­re­na do­bit ve­ća od če­ti­ri mi­li­ju­na eura. Za BH Te­le­com ras­po­lo­ži­vi su po­da­ci o pos­lo­va­nju za pr­vih šest mje­se­ci 2016., po ko­ji­ma je ta tvrt­ka os­tva­ri­la do­bit od 18,5 mi­li­ju­na eura, što je za 3,5 mi­li­ju­na eura ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju 2015. go­di­ne.

Opor­be­na So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja BiH (SDP BiH) us­t­vr­di­la je ka­ko vlast, od­nos­no SDA i HDZ BiH, sa­da po- ta­ji­ce ipak pri­pre­ma­ju pro­da­ju BH Te­le­co­ma i HT Mos­ta­ra. Član pred­sjed­niš­tva SDPa Da­mir Ma­šić iz­ja­vio je ka­ko u toj stran­ci ima­ju in­for­ma­ci­je o sce­na­ri­ju po ko­jem bi, bez jav­nih pro­ce­du­ra i mi­mo zna­nja jav­nos­ti i par­la­men­ta, Hr­vat­ski te­le­kom (HT), ko­ji sa­da ima ne­što vi­še od 30 pos­to vlas­nič­kog udje­la u HT Mos­ta­ru, ku­pio vla­din ve­ćin­ski pa­ket di­oni­ca, dok bi is­to­dob­no BH Te­le­com bio pro­dan tur­skoj te­le­kom tvrt­ki Tur­k­cell.

Fe­de­ral­ni pre­mi­jer Fa­dil No­va­lić to je opo­vr­gao, no on se od­no­sio pri­je sve­ga na BH Te­le­com. “Ne­ma pri­va­ti­za­ci­je BH Te­le­co­ma i ne­će je bi­ti u ovom (vla­di­nom) man­da­tu”, re­kao je No­va­lić.

FOTOLIA

Vri­jed­nost BH Te­le­co­ma go­di­na­ma pa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.