Hlad­no­ća po­di­gla ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je tri pu­ta

Me­ga­vat­sat na bur­za­ma u re­gi­ji sta­jao je u pe­tak oko 50 eura, sa­da je već 150 eura, a uz­rok je ve­li­ka po­traž­nja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uhlad­nim da­ni­ma i sr­p­ski i ener­get­ski sus­ta­vi europ­skih ze­ma­lja su sta­bil­ni, ali ras­te po­troš­nja svih ener­ge­na­ta. Zbog vi­šes­tru­ko po­ve­ća­nog pro­me­ta, naj­za­do­volj­ni­ji su tr­gov­ci elek­trič­nom ener­gi­jom, od proš­log pet­ka ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je na bur­za­ma je tri pu­ta ve­ća. Me­ga­vat­sat na bur­za­ma u re­gi­ji sta­jao je u pe­tak oko 50 eura, a sa­da je već 150 eura. Na ma­đar­skoj bur­zi u vri­je­me naj­ve­ćeg po­troš­nje ci­je­na je do­se­za­la i 300 eura, jav­lja RTS.

“Po­s­ljed­njih da­na za­bi­lje­žen je po­vi­jes­ni mak­si­mum ci­je­na na bur­za­ma stru­je. Ko­li­či­ne su sta­bil­ne, ta­ko da je uz­rok ras­tu ci­je­na po­ve­ća­na po­traž­nja. Ta­ko­đer, ote­ža­va­ju­ća okol­nost, uz ni­ske tem­pe­ra­tu­re, je i ne­dos­ta­tak vo­de, suš­no je raz­dob­lje u ci­je­loj re­gi­ji, što od­mah utje­če na po­ve­ća­nje ci­je­ne”, ka­že Mi­loš Mla­de­no­vić, di­rek­tor sr­p­ske bur­ze stru­je SEEPEX. Sa­mo za tri da­na po­troš­nja stru­je u Sr­bi­ji po­ve­ća­na je do 15%, a u ne­kim zem­lja­ma je i dvos­tru­ko ve­ća. Dis­pe­čer­ski cen­tar Elek­tro­mre­že Sr­bi­je (EMS) u stal­nom je kon­tak­tu sa svim ope­ra­te­ri­ma europ­skih pri­je­nos­nih sus­ta­va. “Ako do­bi­je­mo zah­tjev od dru­gih sus­ta­va za po­moć, elek­tro­ener­get­ski sus­tav Sr­bi­je je spre­man u sva­kom tre­nut­ku od­go­vo­ri­ti na te zah­tje­ve”, ka­že Alek­san­dar Kur­ču­bić, iz­vr­š­ni di­rek­tor za tr­ži­šte i uprav­lja­nje EMSa. U Ga­z­pro­mu ka­žu da su za bo­žić­ne praz­ni­ke za­bi­lje­ži­li re­kord­ne is­po­ru­ke pli­na. “Pet da­na za­re­dom is­po­ru­ke pre­ko Sje­ver­nog to­ka do­seg­nu­le su 165,2 mi­li­ju­na pros­tor­nih me­ta­ra dnev­no. To je 10% vi­še od pla­ni­ra­nog go­diš­njeg ka­pa­ci­tet pli­no­vo­da”, na­vo­di Ga­z­prom. Naj­ve­ći iz­voz­ni­ci stru­je u Eu­ro­pi tre­nut­no su Nje­mač­ka i Ru­munj­ska.

PD

Po­troš­nja stru­je u Sr­bi­ji po­ve­ća­na 15 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.