Ko­pi­lo­ti MA u ti­hom štraj­ku zbog pla­ća

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zra­ko­plo­vi Mon­te­ne­gro Air­li­ne­sa (MA) s ti­vat­skog i pod­go­rič­kog aero­dro­ma kas­ni­li su, a iz na­ci­onal­ne zrač­ne kom­pa­ni­je pri­op­ći­li su da su raz­lo­zi kaš­nje­nja ope­ra­tiv­ni pro­ble­mi i vre­men­ske pri­li­ke.

List Po­bje­da, me­đu­tim, saz­na­je da je uz­rok kaš­nje­nja ne­za­do­volj­stvo ko­pi­lo­ta kaš­nje­njem i se­lek­tiv­nom is­pla­tom pla­ća, zbog če­ga se ve­ći­na u sri­je­du na­glo raz­bo­lje­la i ni­je ra­di­la.

Iz Mon­te­ne­gro Air­li­ne­sa po­ru­ču­ju da ne­ma go­vo­ra o štraj­ku ko­pi­lo­ta. Pre­ma saz­na­nji­ma Po­bje­de iz vi­še iz­vo­ra, od 17 ko­pi­lo­ta MA u sri­je­du je le­tio sa­mo je­dan, jer je os­ta­lih 16 bi­lo bo­les­no. Služ­be­no oni ni­su u štraj­ku, a je­dan pi­lot i je­dan ko­pi­lot u sri­je­du su se ja­vi­li li­ječ­ni­ku zbog vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Ko­pi­lo­ti­ma je u sri­je­du is­pla­će­na pla­ća za lis­to­pad 2016., pi­lo­ti su je do­bi­li za stu­de­ni, dok je me­nadž­men­tu i taj­ni­ca­ma is­pla­će­na pla­ća za pro­si­nac proš­le go­di­ne. Zbog se­lek­tiv­nih is­pla­ta os­tav­ku je 9. si­ječ­nja pod­nio Dar­ko Abra­mo­vić, od­go­vor­ni ru­ko­vo­di­telj u Mon­te­ne­gro Air­li­ne­su.

PD

Pla­će se di­je­le se­lek­tiv­no i mje­se­ci­ma kas­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.