Bez IT mozganja ne­ma op­s­tan­ka u vi­so­kom biznisu

Ljes­tvi­ca “naj­pa­met­ni­jih” tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NO­VO­SEL VUČKOVIĆ sergej.no­vo­sel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Pr­va če­ti­ri na BCG-ovoj lis­ti za­dr­ža­la su lanj­ski pla­sman, a is­ti­ču se ra­zvo­jem sof­tve­ra i no­vih teh­no­lo­gi­ja ko­je ih i iz­dva­ja­ju od kon­ku­ren­ci­je

Ap­ple, Go­ogle, Tes­la Mo­tors i Mi­cro­soft če­ti­ri su na­ji­no­va­tiv­ni­je kom­pa­ni­je u svi­je­tu u 2016. go­di­ni. Sve su ame­rič­ke, sve su za­dr­ža­le is­te po­zi­ci­je kao i pret­hod­ne go­di­ne, tri od njih (s iz­u­zet­kom tre­će­pla­si­ra­ne) ba­ve se kom­pju­ter­skom teh­no­lo­gi­jom, har­dve­rom i sof­tve­rom i per­ja­ni­ce su di­gi­tal­ne re­vo­lu­ci­je, ko­je su i me­đu naj­ve­ćim pro­vo­di­te­lji­ma i zas­tup­ni­ci­ma. Ljes­tvi­cu naj­i­no­va­tiv­ni­jih obja­vi­la je kon­zul­tant­ska ku­ća Bos­ton Con­sul­ting Gro­up (BCG), na os­no­vu an­ke­itra­nja 1500 iz­vr­š­nih di­rek­to­ra za­du­že­nih za ra­zvi­ja­nje i pri­mje­nu no­vih ide­ja u tvrt­ka­ma i in­dus­tri­ja­ma po svi­je­tu, a ko­je re­do­vi­to pro­vo­di od 2004.

“Do 2008. ran­gi­ra­li smo sa­mo od­go­vo­re is­pi­ta­ni­ka, a od­no­da i do­dat­ne, eg­zak­t­ne tri mje­re: ukup­ni po­vrat vri­jed­nos­ti ka­pi­ta­la ( TSR), pri­ho­di i rast pri­ho­da. Sva­ka mje­ra pred­stav­lja tro­go­diš­nje raz­dob­lje, a TSR ci­je­nu di­oni­ce i vri­jed­nost di­vi­den­de objaš­nja­va­ju auto­ri ljes­tvi­ce i is­tra­ži­va­nja iz BCGa.

Tko su ulje­zi

Pri­je dvi­je go­di­ne is­tra­ži­va­nje je do­dat­no re­vi­di­ra­no, tj. tra­ži­lo se da me­na­dže­ri oci­je­ne ne sa­mo tvrt­ke iz svo­je, već i iz dru­gih bran­ši, a TSR je u nji­ho­vim od­go­vo­ri­ma “te­žio” 40 pos­to. La­ni su uve­li i vred­no­va­nje star­tu­pa, de­fi­ni­rav­ši ih kao pri­vat­ne tvrt­ke os­no­va­ne na­kon 2001.

“Ove je go­di­ne ona do­is­ta glo­bal­na, jer 34 od 50 naj­bo­ljih je iz SA­Da, 10 je europ­skih i šest azij­skih”, na­vo­di To­mis­lav Čo­rak iz hr­vat­skog ogran­ka BCGa. I toč­no je, u pr­vih 10 “ulje­zi” su dva Azi­ja­ta - ko­rej­ski Sam­sung i ja­pan­ska Toyo­ta, ko­ji su u od­no­su na ame­rič­ke i je­di­ni ko­ji­ma co­re biz­nis ni­su sa­mo di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je (npr. Tes­la ima i auto­mo­bi­le, Ama­zon je etr­go­vac), dok je naj­i­no­va­tiv­ni­ji Eu­rop­lja­nin nje­mač­ki ke­mij­ski i bi­oteh­no­lo­ški div Bayer tek 11., a za­si­gur­no je na pla­sman utje­ca­lo i us­pješ­no pre­uzi­ma­nje ame­rič­kog Mon­san­ta, što je lje­tos tra­ja­lo kao pra­va sa­pu­ni­ca. Ni­jem­ci su u TOP50 ta­ko­đer naj­pri­sut­ni­ji od europ­skih kom­pa­ni­ja - tu su i BMW, Da­imler, BASF, Al­li­anz, Si­emens, Fran­cu­zi su AXA i Re­na­ult, Bri­tan­ci su BT Gro­up (pret­po­s­ljed­nji 49.)...

Od onih ko­ji su naj­vi­še na­pre­do­va­li u od­no­su na 2015. is­ti­ču se Fa­ce­bo­ok i Net­flix naj­ve­ća druš­tve­na mre­ža je de­ve­ta, sko­čiv­ši za 19, dok je sve po­pu­lar­ni­ji ser­vis za vi­de­osa­dr­ža­je na zah­tjev Net­flix šes­ti, po­mak­nuv­ši se s 21.

mjes­ta. Jaz iz­me­đu naj­bo­ljih i sla­bi­jih ino­va­to­ra pro­iz­la­zi iz (ne)sprem­nos­ti da pre­uz­mu ide­je iz­va­na, oni us­pješ­ni ta­ko su, ka­žu u BCGu, te­me­lji­ti­ji u pre­tra­ži­va­nju ide­ja, čak 65 pos­to ih “na­dah­nu­će” na­la­zi i na druš­tve­nim mre­ža­ma, što i ni­je ne­važ­no i po­ka­zu­je da na­oko fej­sa­nje osim gu­bit­ka vre­me­na mo­že re­zul­ti­ra­ti i pro­duk­tiv­noš­ću.

Ka­ko dr­ža­ti ko­rak

Us­to, bo­lje vla­da­ju i tzv. big da­ta ana­li­zom, a u uvu­ođe­nju ino­va­ci­ja u rad­no okru­že­nje oni naj­bo­lji su i pri­la­god­lji­vi. Na­ime, 66 pos­to naj­i­no­va­to­ra po­t­vr­đu­je da no­ve ide­je na­la­zi u part­ner­stvu s tvrt­ka­ma iz­va­na, na­su­prot 22 pos­to kod sla­bi­jih kon­ku­re­na­ta. Jed­na od kom­pa­ni­ja ko­ja je svo­jom ino­va­tiv­noš­ću i pro­mi­ca­njem eko­no­mi­je di­je­lje­nja na­vuk­la i bi­jes “ko­nven­ci­onal­nih” je i Uber, di­gi­tal­na apli­ka­ci­ja i plat­for­ma za na­ru­či­va­nje pri­je­vo­za ili, ka­ko su se opi­sa­li ne­dav­no u obra­ni od op­tuž­bi europ­skih re­gu­la­to­ra i hr­vat­ske Vla­de: “di­gi­tal­na plat­for­ma ko­ja po­ve­zu­je za­in­te­re­si­ra­ne vo­za­če i put­ni­ke, a ne tak­si ser­vis”. Ova ame­rič­ka tvrt­ka na­la­zi se, ta­ko, no­va na lis­ti TOP50 so­lid­na 17., a Air­b­nb, plat­for­ma za naj­am i di­je­lje­nje sta­no­va i apart­ma­na je po ino­va­tiv­nos­ti 21.

“Us­mje­re­nost na teh­no­lo­ški po­kre­ta­ne pro­mje­ne je ve­ća ne­go ikad i svje­do­ci smo teh­no­lo­škom ra­zvo­ju i br­žem utje­ca­ju no­vih teh­no­lo­gi­ja na dos­lov­no sva po­dru­čja biz­ni­sa i sva­kod­nev­no­ga ži­vo­ta. Da bi za­dr­ža­le ko­rak, tvrt­ke mo­ra­ju pra­ti­ti no­ve ti­je­ko­ve i zna­ti ih pro­ves­ti u pos­lo­va­nje, jer je to ključ­no za op­s­ta­nak na tr­ži­štu”, upo­zo­ra­va­ju iz BCGa o to­me gdje su taj­ne su­vre­me­nih ino­va­ci­ja.

UTJE­CAJ TEH­NO­LO­GI­JA DA­NAS JE VE­ĆI NE­GO IKAD I U BIZNISU I U SVAKODNEVICI Bos­ton Con­sul­ting Gro­up

RE­UTERS

Ap­ple ko­ji vo­di Tim Co­ok i da­lje pred­nja­či u ino­va­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.